ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Л.К., редовно призована, не се явява, вместо нея се явява  адв. Д.Б. ***, с договор за правна защита, находящ се на лист 5-6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Община Царево, редовно призован, се представлява от юк. Г.Н.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор Тиха Стоянова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искова молба от М.Л.К. ***. Претенцията на ищеца е за осъждане на ответника за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в общ размер 2050 (две хиляди и петдесет) лева.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме основание за споразумение.

 

Предвид изявленията на процесуалните представители на страните на основание чл.145ал.3 от ГПК, съдът ПРИСТЪПВА към доклад по делото:

Предявен е иск от М.Л.К. ***. Искът е осъдителен. Цената на иска е 2050 лева. Правното основание на иска е чл.1, ал.1 от  ОДОВ. Ищецът претендира претърпени имуществени вреди в резултат на образувано административно-наказателно производство, по което е било издадено наказателно постановление, отменено в рамките на съдебно оспорване от Районен съд Царево. По образуваното нахд по описа на Районен съд - Царево ищецът е ползвал адвокатска защита, в рамките на която е заплатил адвокатско възнаграждение. В исковата молба се твърди, че част от имуществените вреди са и резултат от процесуалното представителство, реализирано от адвокат, преди издаване на наказателното постановление – във връзка със съставяне и връчване на АУАН. Последната група имуществени вреди са свързани с твърдения за осъществени командировъчни разходи, с конкретно посочен размер в исковата молба. Към исковата молба е приложено решение по нахд № 929/2017г. на Районен съд - Царево, в което самоличността на страните е заличена. Ответникът в писмен отговор оспорва исковата молба.Твърди, че предявеният иск е неоснователен, а твърденията за извършени разходи - недоказани. При евентуалност претендира намаляване на размера на исканото обезщетение в съответствие с разпоредбите на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Оспорва се представеното доказателство. Представят се от своя страна други писмени доказателства.

 

АДВ. Б.: Нямам забележки по доклада. Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

ЮК.НИКОЛОВ: Нямам забележки по доклада.

Представям и моля да приемете поисканите с исковата молба преписки от адв.Б. по нахд №929/2017 г. - писмената защита на колегата, като е писал, че по молба на доверителката си само я е придружил.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражения срещу направения доклад на съда. Исковата молба е процесуално допустима, тъй като съответства на изискванията на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Считам обаче, че следва да се изиска от Районен съд - Царево административно-наказателно дело № 929/2017 г.

По настоящото дело няма представени доказателства за платени командировъчни и транспортни разходи. Както следва, също така и да се запознаем с решението на съда без направеното съкращение, с оглед обстоятелството да се сравни дали се касае за същите лица, същия  случай, както и за оригиналните пълномощни, съдържащи договор за правна защита и съдействие.

СТРАНИТЕ: Да се приеме представеното доказателство - писмени бележки от 04.12.2017 г.

 

Съдът счита, че искането на прокурора е основателно и е свързано с пълното изясняване на фактите по спора.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства - писмени бележки от 04.12.2017 г.

         ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд - Царево нахд № 929/2017 г. за прилагане към настоящото дело.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 02.10.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: