ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори октомври                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Л.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Г.Н.с пълномощно, находящо се на лист 39 по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор Т.С. - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е изискал НАХД № 929/2017 година на Районен съд – Царево. Делото е представено.

 

АДВ.НИКОЛОВ: Да се приеме като доказателство.

ПРОКУРОР С.: Да се приеме като доказателство.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към настоящото производство НАХД № 929/2017 година на Районен съд – Царево.

 

ЮК.НИКОЛОВ: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР С.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.НИКОЛОВ: От името на представляваната от мен Община Царево моля да постановите решение, с което да отхвърлите иска от ищцата по чл. 1 от ЗОДОВ като неоснователен и недоказан в размера, който е определен, евентуално, ако прецените да измените исковата претенция до един обоснован размер. Ще моля да ми дадете срок за писмени бележки. Представям и моля да приемете молба по чл.80 по ГПК с приложено платежно нареждане за разноски по делото.

ПРОКУРОР С.: Считам, че предявеният иск е частично основателен съобразно Тълкувателно решение №1/15.03.2017 г. по Тълкувателно дело №2/2016 г. на ВАС, в което тълкувателно решение се сочи, че направените разходи за адвокатска защита по наказателни административни дела се дирят по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и са пряка и непосредствена имуществена последица, в случаите, когато наказателното постановление е отменено по съдебен ред. В случая е представен договор за правна защита и съдействие от 01.09.2017  година в размер на 900 лева и договор от 27.09.2017 година за 1000 лева адвокатско възнаграждение. Същите са приложени на лист 21 и 22 от административно-наказателното дело. По отношение на адвокатското възнаграждение от 900 лева, същото няма отношение към предмета на делото. Още повече, че съдействие по получена призовка не е било оказано. Липсват доказателства в този смисъл. Липсват и доказателства за направени транспортни разноски и командировъчни. Размерът по договор за правно съдействие от 27.09.2017 година в размер на 1000 лева считам за завишен, тъй като фактическата и правна сложност на делото не съответства на посоченото адвокатско възнаграждение. В Тълкувателно решение № 1/2017 година изрично е посочено, че размерът на обезщетението не следва да води до неоснователно обогатяване. С оглед на това считам по договора за правна защита и съдействие от 27.09.2017 г., че следва да се приеме един разумен размер на обезщетението според минималното възнаграждение по тарифата за адвокатското възнаграждение.

В останалата част предявеният иск моля да бъде отхвърлен.

 

Съдът ДАВА едноседмичен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: