ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БКС-Х. Н.“ ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат П.В., с пълномощно на лист 76 по делото.

  ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ (МПДТР) - община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице А.К.А..

 

 

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок (на 07.09.2017 г.) заключение на вещото лице А.К.А..

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

А.К.А. – 56 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. В.:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

Адв. В.: Депозирали сме молба въз основа на заключението за стойността на данъчната оценка. По данъчната оценка, приложена от дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ (МПДТР) - община Бургас, имотът е на стойност 381 хил.лева. А оценката, направена на стр.5 от заключението на вещото лице за същите идеални части, е за 135 хил. лева.

Поддържам молбата. Считам, че налице има съществено разминаване, изразяващо се в над 2 пъти разлика в оценката. За парк „Росенец“ неправилно е записано, че е вилна зона, а това е най-съществения коефициент. То е само част от границите на гр. Бургас.

 

Съдът счита, че искането на адв. В. следва да бъде уважено за попълване на делото с необходимите обстоятелства за правилното му решаване. Поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-оценителна експертиза със задачата, формулирана от адв. В. на лист 473, стр.2.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.С.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.11.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: