ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Б.Х.Н.“ ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адв.П.В., с пълномощно по делото.

  ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ (МПДТР) - община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице П.С.Ш..

 

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок (на 29.11.2017 г.) заключение на вещото лице П.С.Ш..

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

П.С.Ш. – 60 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. В.: На стр.3 от експертизата в подчертаното сте написали: „…стойността на земята се определя като функция на пазарната стойност на правото на строеж“. Допуска ли се застрояване на мястото, където е поземления имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, допуска се. На база на одобрените  проекти - подробен план, който запазва 3-етажната сграда и показателите на ОУП. Към момента общината има такава процедура за разрешаване на строителство по показателите в идентичен имот в парк „Росенец”. За конкретния имот се допуска строителство. Описала съм къде попада и какво се допуска  на стр.2 от заключението си.

АДВ. В.: Установихте ли инвестиционно конкретно намерение в конкретния имот да има строителство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.:  Не.

АДВ. В.:  Посетихте ли имота на място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да.

АДВ. В.:  Накратко: какво  представлява имота? Поддържан ли е? Свободно може ли да влезе някой?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Както съм записала, установила съм, че имота има много добра поддръжка        както в надградния фонд, така и на дворното място. Достъпът се осъществява двустранно от двете прилежащи улици, застроени с една триетажна сграда с ресторант към нея - сграда за настаняване, която се и запазва по одобрения ПУП. И има още една двуетажна сграда и една едноетажна. Двуетажната сграда също е за настаняване. Едноетнажната е придавка към ресторанта. Маси имаше вътре и към момента на огледа не работеше. Дворното място е застроено от едната половина със сградния фонд. От едната половина има алея, която свързва двата входа към имота, а в другата половина има детски кът, беседка, игрище.

АДВ. В.: Свободен ли е достъпът до имота? Всеки ли може да влезе вътре – имам в предвид до терена, не до базата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Щом има 2 портала - може, свободен е.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесения до момента депозит на вещото лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице е изпълнило в пълен обем възложената му задача, в т. ч. и допълнителното искане на жалбоподателя, направено с уточнение от 01.11.2017 г. По това допълнително уточнение съдът е определил допълнителен депозит в размер на 700 лева с оглед спецификата на поставения въпрос. Вещото лице е отговорило на допълнително на поставения въпрос, въпреки че допълнително определения депозит не е внесен. Съдът СЧИТА, че на вещото лице следва да бъде заплатена допълнително извършената работа.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 20-дневен срок от днес да внесе допълнително определения депозит в размер на 700 лева като указва на жалбоподателя, че при неизпълнение на вмененото му задължение съдът ще издаде определение с осъдителен диспозитив в тази насока за събиране на определения допълнителен депозит.

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Тази сума ни е прекомерна, затова не сме я заплатили. Не бихме могли да заплатим 950 лева. Ще разговарям с дружеството.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. В.: Моля да уважите жалбата ми. По делото сме депозирали писмени бележки, няма да сочим други. Молим за справедливо решение. Претендираме за разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата и съответно да потвърдите обжалвания акт. Искам да се ползвам от съображенията, които вече сме изложили в решението на административната инстанция. Относно предоставянето на услугата - тези твърдения бяха направени с жалбата до Административен съд. В тази насока сме предоставили доказателства - протоколи за извършена работа, като самия парк „Росенец“ е част от заповедта на кмета, издавана ежегодно на основание чл. 62 от Закона за местните данъци и такси. Също претендираме за разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: