ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четвърти април                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БКС-ХРИСТО НАНЕВ“ ЕООД, редовно уведомен,  представлява се от А.В., с пълномощно от днес. 

Ответникът ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА“ (МПДТР) - ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява, представлява се от главен юрисконсулт Ефтим Йорданов Марев.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  жалба  от  „БКС-ХРИСТО НАНЕВ“ ЕООД, с ЕИК 131058508, срещу решение № 70-00-72/4/17.02.2017 г., постановено от директора на Дирекция МПДТП, Община – Бургас, в частта му, с която потвърждава Акт за установяване на задължение по декларация  (АУЗД) № ИП 50/2011.27-1/01.12.2016 г.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Решението ли обжалвате или акта?

 

ОТГОВОР НА А.В.: Обжалваме акта. Моля да имате предвид в петитума, че обжалваме акта.

 

Жалбоподателят оспорва част от данните в декларацията, подадена от името на областния управител на Бургаска област от 03.06.2016 год.; обстоятелството, че в и около обекта има изградена канализационна мрежа; твърдението, че ползва целия имот; определения размер на застроената площ – 437 кв. м. вместо 382 кв. м.;  твърдението, че земята се използва за стопанска цел; извода на ответника, че лесопарк „Росенец“ е национален курорт; установеното,че имотът отстои на разстояние до 1 км от републиканската пътна мрежа, както и установената отчетна стойност на поземлен имот ПИ.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Поддържате ли жалбата и доказателствените си искания, които са формулирани на лист 6 от жалбата?

 

А.В.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателствени искания. Ще изчакаме получаването на тези, които сме поискали с жалбата, ако ги допуснете. Считаме, че с тях ще установим размера на данъчната оценка, която е послужила за установяване размера на дължимия данък и такса.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ МАРЕВ: Оспорвам жалбата и направените доказателствени искания. Принципно не се противопоставям те да бъдат допуснати, но считам че тези искания са напълно излишни или 2/3 от тях, тъй като те по някакъв начин имат за цел да се изчисли оспорвания размер на данъчната оценка на имота, но това е излишно, тъй като данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, установени в акта, са на данъчна основа отчетната стойност на имота. В този смисъл е напълно безпредметно да се търси стойността на данъчната оценка съгласно приложение 2,  тъй като принципно твърдим,че тя е по-висока, но ако това бъде установено, няма как в настоящото производство да бъдат начислени допълнителни вземания, а ако тя е по-ниска – то съответно органът по приходите е процедирал правилно след като е установил задълженията на база отчетна стойност.

За исканите протоколи и пътни листи – ще представим такива с евентуалните указания на съда.

 

ВЪПОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА:  П       о какъв начин установихте отчетната стойност на целия имот?

Г.Ю.М.: Отчетната стойност, на база на която са установени изчисленията, е на база подадената декларация от областна управа  - гр. Бургас за собствените й държавни идеални част от имота, за което твърдим, че е на основание чл.11 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 

 

По направените уточнения от страните по спора на основание на  чл.9, ал. 3 от АПК, съдът

УКАЗВА на ответника, че следва да установи фактическите и правните предпоставки за определяне на задълженията на жалбоподателя за данък и за таксата, така както са формирани. Ответникът следва да установи за такса битови отпадъци обстоятелството, че от страна на жалбоподателя е било извършено подаване на декларации за определяне на генерираното количество битови отпадъци. В преписката по делото липсват тези декларации, които обаче са посочени със своите входящи номера  и дати на подаване в решение на решаващия орган – лист 15 от делото. Съдът счита, че тези декларации следва да бъдат приобщени като доказателства.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да представи заверено копие от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги от 2003 год. – в редакцията й, действала в периода 2011-2016 год. включително.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: По декларацията,  която е подало дружеството по чл. 14 от ЗМДТ, определяни ли са Ви задължения за данък и за такса битови отпадъци?

        

А.В.:  Да, определяни са и са заплащани през годините.

 

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че в срок до следващото съдебно заседание следва да представи доказателства за заплащан данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за декларираните от него идеални части от поземления имот и двете сгради, извършено с декларация от 30.06.2010 г. 

С оглед на изложените съображения и предвид отговорите на въпросите, които са получени, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя с жалбата, съгласно описа на лист 6 от делото.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

УКАЗВА на ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи заверени копия от декларациите, подавани от дружеството жалбоподател с входящи номера,  както следва:  № 1831/03.11.2011 год.;  № 2793/06.11.2012 г.; № 4032/15.11.2013 г.; № 3818/20.11.2014 г.; № 4197/27.11.2015 г.  (лист 15 от делото); заверено копие от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в редакциите й за периода 2011-2016 год.

 

УКАЗВА на жалбоподателя да представи доказателства за заплащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за земята и сградите, декларирани с декларацията, подадена на 30.06.2010 г. (листа 56-63 от делото).

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 02.05.2017 г. от 13.30 часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: