ПРОТОКОЛ

 

Година 2016,18.05.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети май                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 593 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.27 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Ж.Г. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява ст.юрисконсулт С.Д., надлежно упълномощен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателката М.Г., с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие. С молбата е заявено и становище по съществото на спора.

 

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.Ж.Г. против решение № 21 от 05.01.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, в частта, с която се потвърждава разпореждане изх.№ 3387/2009/000006/10.11.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен, за присъединяване на глоба по електронен фиш №К 0277080/18.07.2012г.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ОД на МВР Сливен с приложен електронен фиш № К 0277088/30.05.2015г., съобразно указанията, дадени с определение № 587/01.04.2016г.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Запознат съм с представеното от ОД МВР Сливен доказателство.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и служебно изискания електронен фиш за налагане на глоба серия № К 0277088/30.05.2015г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че решението на директора на ТД на НАП Бургас е правилно и законосъобразно, също така и разпореждането с което е неуважено искането за погасяване на задълженията е правилно. Ще ви моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите решението и да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: