ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,15.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 593 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.А.М., редовно уведомена, се представлява от адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 38 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 32 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.М.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт М.: Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

С.В.А.-50г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на адв.М.: В констативно-съобразителната част на стр.3 на заключението, най-долу, последния абзац, сте записали, че „дължимите суми са получени като разлика между извършеното начисляване на ТБО и ДНИ (данък недвижими имоти), съгласно подадените две декларации” и сте посочили таблица. На първия ред, в третата колона „размер на начислената сума за двата обекта”, стана ли ясно за кой имот е внесена и за кой не е внесена сумата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Сумата съм посочила, като внесената се отнася за имота, който е деклариран като жилище и като за жилищен е изчислена такса ТБО и ДНИ. Местната администрация се е върнала назад във времето и е начислила ДНИ и ТБО съответно за жилищната част и за търговската част, чийто общ размер съм посочила в предната колона, приспадам внесената като за имот за жилище.

Въпрос на адв.М.: Като жилище, обаче за каква квадратура?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като общо за РЗП от 120 кв.м.

         Въпрос на адв.М.: Направихте ли оглед?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правила оглед, но така е декларирано, че жилището е 86 кв. и общо РЗП от 120 кв.м.

         Въпрос на адв.М.: Като изходим чисто житейски от факта, че данъчната администрация изпраща на гражданите съобщения каква сума трябва да заплатят като ДНИ и ТБО, на какво основание е заплатен ДНИ и ТБО за 2008г., 2009г. и 2010г., дали въз основа на това съобщение?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм гледала съобщенията, които са изпратени до лицето. Да, така е, изпращат съобщения. Данъците са платени и приспаднати от общо дължимата сума.

         Адв.М.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

         Адв.М.: Водим един свидетел, който е допуснат до разпит и моля да се разпита в днешно съдебно заседание.

         Юрисконсулт М.: Свидетелят е допуснат до разпит и не възразявам да се разпита в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на когото снема самоличността, както следва:

 

         Р.Н.И.-42г., българска гражданка, семейна, неосъждана, внучка на жалбоподателката, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Разпит на свидетелката И.:

         Въпрос на адв.М.: Какво родство имате с жалбоподателката, какво работите и къде упражнявате дейността си?

         Свидетелката И.: Р.М. ми е баба. Работя  като управител на „Венециана” ЕООД. Това дружество е наемател на търговския обект, за който са начислени данъците. Обектът се намира на  ул.”****. Обектът е собственост на майка ми и на вуйчо ми по нотариален акт.

         Въпрос на адв.М.: Росица М., Вашата баба, има ли достъп до търговския обект, има ли ключ?

         Свидетелката И.: Баба ми няма достъп до обекта. Сградата има два входа, а обекта си има отделен вход по всички изисквания на ХЕИ и т.н.

         Въпрос на адв.М.: Знаете ли този имот да е бил предеклариран и по какъв повод?

         Свидетелката И.: Имаше проверка към края на 2010г., при която установиха, че данък се плаща само на жилищна площ и оттам  майка ми подаде декларация. Повикаха я в данъчното и по указание на служителите, тя си подписа документите. Всъщност ние плащаме наем на майка ми.

         Адв.М.: Нямам повече въпроси.

         Представям и моля да приемете договор за наем от 2007г.

         Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт М.: Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.М.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло издадения Аакт за установяване на задължения за данък на недвижими имоти  и такса „Битови отпадъци”. Основанията ми за това, са че ползвателката, макар и записана като такава в нотариалния акт, не ползва имота от 2002г., когато същият е бил преустроен в съответния търговски магазин, поради което считам, че тя е загубила по давност правото си на ползване.

         Свидетелката, която чухте днес, заяви, че данъчните декларации,  които са подадени в края на 2010г. са били съставени изцяло по указания на служителите на данъчната администрация.

         Ако не приемете това становище, моля да съобразите факта, че съпругът на Р.М., с който двамата са прехвърлили имота на своите деца и които са си запазили правото на ползване, е починал, представили сме удостоверение за наследници и ако съществува някакво задължение, това би било задължение на наследниците, а не нейна тежест.

         Моля да ни се присъдят разноските по делото.

         Ще представя писмена защита.

 

         Юрисконсулт М.: Считам, че актът е законосъобразен и следва да бъде потвърден. Подробни съображения сме изложили в решението на административната инстанция.

         Моля за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

 

         Реплика на адв.М.: Доколкото може да се счете законосъобразен акта предвид обстоятелството, че в първоначалната констатация за дължимия данък за 2008г. е включена и дължима партида за 2005г, 2006г. и 2007г., което е погасено по давност и което те приемат и са приспаднали.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: