ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесет и първи  май                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 592  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛ ДОРАДО-3“ Т.Е.Е., редовно и своевременно призован, се явява адв.И., с представено  пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява.Представлява се от ю.к.И.а, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. И.:Да се даде ход на делото

Ю.К.И.А: Да се даде ход на делото

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4458/04.05.2017 година жалбападателя е представил заверено копие от регистрационна карта на земеделски производител от 10.02.2012 г.

 

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4709/11.05.2017 година, съгласно указанията на съдебния състав ответния орган е представил  следните документи: ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ на Т.Е., както и извлечение от ПП СУП.

         

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.№5225/23.05.2017г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото  лице, като снема самоличността му  както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо  образование, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знание и съвест.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-  Поддържам  депозираното от мен заключение.

          АДВ.И.-Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.А- Защо сте посочили  наличието на надвнесени и необвързани  плащания към дата 24.07.2015 г

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Това е датата по справката, която е приложено по делото.На тази справка е посочена тази дата от Вас.Нямаше дата, не се вижда дата, към която тези  суми са надвнесени, а имаше само дата на справката.От документите, които са последно представени от ответния орган. Към по-ранна дата ще ги има също.Датата е от самата справка на лист №175 по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.А - Нямам  повече въпроси към вещото лице.Във връзка с констатациите на вещото лице, че има надвнесени суми към 31.12.14 година, тези суми се отнасят  за 2006г. и 2007 г. и към 2014 г. срока за предевяване за възстоновяване е изтекъл. По тази причина те нито могат да се възстановят, нито да бъдат приванати към 2014 година.

Съдът намира за небоходимо да приеме заключението на вещото лице С.А.,  като пълно и компетентно изготвено, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА съдебно-счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице С.В.А..

На вещото лице  С.А. да бъде изплатено възнаграждение  в размер на 350.00 /тристи петдесет/  лева,  съобрзно представената  справка- декларация.

АДВ.И.: Няма да соча други доказателства.Да се пиключи събиренато на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Няма да соча други доказателства.Да се пиключи събиренато на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.: Уважаеми  господин председател, моля да отмените ревизионния акта, като неправилен и незаконосъобразен, издаден в нарушение на  материално- процесуалните закони.В жалбата съм изложил подробни мотиви.Тази сума, която е установена като надвнесена по публични вземания за 2006г. и 2007г., окончателния срок за депозиране на искане за прихващане е 10 години, не е изтекъл и с тази сума биха могли да бъдат удовлетворени генерираните от системата лихви за по-късно внесени публични задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ, декларирани от жалбоподателя. Моля за разноски, представляващи адвокатското възнаграждение, внесената държавна такса.Клиентът  не носи отговорност  за системата на НАП.Представям  решение на Административен съд град Бургас и решение на ВАС, за сведение.

ЮРИСКОНСУЛТ И.А: Уважаеми господин председател, моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт, като приемете мотивите, изложени в решението на Директора на ОДОП.Моля за  ю.к. възнаграждение.

 

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: