ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 592 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛ ДОРАДО-3“ Т.Е.Е., редовно и своевременно призован, се явява адв.И., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява.Представлява се от ю.к.И.а, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. И.:Да се даде ход на делото

Ю.К.И.А: Да се даде ход на делото

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от ЕТ „ЕЛ ДОРАДО 3-Т.Е.“ с  ЕИК 102868224, адрес за кореспонденция: град Карнобат, ул.“***“ №**, бл.2,вх.Б, ет.1,ап.1, с адрес по чл.8 от ДОПК:град Карнобат, ул.“****“ №**, бл.2, вх.Б, ет.1,ап.1, представлявано от Т.Е.Е. срещу Ревизионен акт № Р-02000216005740-091-001/15.12.2016 година, издаден от Н.К.Ж.- началник сектор и Д.И.З.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 32/ 22.02.2017г. на  директор на Дирекция „ОДОП“ – гр. Бургас.

Указва на  адмнистративният орган и на жалбоподателя, че със свое нарочно разпореждане №2013 от 24.03.2017 година, получено от страните е указал доказателствената тежест, като преповтаря същата.

Съдът докладва постътипилата административна преписка в цялост.

 

АДВ.И.-Поддържам жалбата, така както е подадена. Относно административната преписка, да се приеме.

Ю.К.И.А- Оспорвам жалбата.Да се приемат доказателствата към преписката.

Съдът намира за необходимо  да приеме представенната административна преписка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА в цялост представената от ответния  орган  административна преписка.

Ю.К.И.А- На стр.2 от решението изрично е посочено, че органа по приходите е констатирал спазването на условията по чл.189б от ЗКПО  в ревизионния акт и изрично е отбелязал, че всички условия по ал.2  са спазени. Затова въпросът е чисто правен.

АДВ.И.- Нямам други  доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства. Спорът е правен.

Ю.К.И.А- Също нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.- Уважаеми  господин председател,   моля да отмените ревизионния акт по мотиви, които са подробно изложени в жалбата.Моля за разноските  по делото.Представям банково бордеро за превод на адвокатския хонорар и  заплатената държавна такса.

Ю.К.И.А- Уважаеми господин председател, моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна  и недоказана  и потвърдити обжалвания ревизионен акт, като приемете мотивите, изложени в решението на Директора на ОДОП.Моля за  ю.к. възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: