ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 592 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Я., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с днес представено пълномощно.

 

На повторното именно повикване в 15:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с днес представено пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Р.П.Я. срещу Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 106, ал. 1 от ДОПК №3463/28.08.2015 г., издаден от М.К.К.-М. – инспектор  по приходите при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, потвърден с Решение № 23/05.01.2016 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с който на жалбоподателката са установени задължения за данък доход по ЗДДФЛ за данъчен период 2014 г. в размер на 497 лева и лихва за просрочие към тях в размер на 16,59 лева, с искане за отмяната на акта за установяване на задължение по декларация като незаконосъобразен и необоснован.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителката ми поддържам така предявената жалба. Представям допълнителна такава с подробно изложени аргументи в нея.

Имам доказателствени искания – представям и моля да приемете  удостоверение за входящ номер от Държавен фонд „Земеделие“ за заявление за предоставяне субсидия, анкетен формуляр, анкетна карта, таблица за използваните парцели за 2014 г. и договор за кредит от Банка ДСК.

Бих искала да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, като въпросите са само два:

Какви суми е получила Р.Я. от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за финансовата 2014 година?

В какво качество е получила тези суми и обвързани ли са получените суми с наличието на условия за произвеждана или реализирана продукция или брой отглеждани животни?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства. По представените доказателства не се противопоставям.

По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза също не се противопоставям. Предоставям на съда да реши.

 

СЪДЪТ, по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, допълнително представените от жалбоподателя към молбата му за отстраняване на допуснатите нередовности – анекс № 1 към договор № 72 от 01.04.2015 г. за изкупуване на сурово краве мляко, сключен между „Би Си Си Хандел“ ООД и Г.С. Я., както и днес представените от пълномощника  на жалбоподателя писмени документи, описани по-горе в съдебния протокол.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза  по делото, която да отговори на формулираните в днешно съдебно заседание от адвокат А. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок, считано от днес, в който срок да се представи по делото вносния документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.С..

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл.170, ал.1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2016 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне на вносния документ за предварителния депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: