ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 12.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На дванадесети септември                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 592 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 52 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.: Само един въпрос имам – Правилно ли е посочила Р.Я. получените суми като субсидии в годишната си данъчна декларация, Приложение № 3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е предметът на спора и трябва да отговаря вместо съда.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси, да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, при възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ предвид заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите така предявената от доверителката ми жалба с всички доводи и съображения, изложени в нея, като отмените обжалвания акт като незаконосъобразен.

Представям и моля да приемете списък с разноски заедно с писмена защита с подробно изложени аргументи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, считам актът, издаден от директора на ТД на НАП Бургас, за правилен и законосъобразен и ще Ви моля да го потвърдите като такъв.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: