ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 592 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице инж. Д. С..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от вещото лице Д. С., с която моли да бъде освободена по възложената съдебна експертиза, поради недостатъчна компетентност за изготвянето й.

АДВОКАТ А.: Поддържам искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като спорът е свързан именно с третирането на субсидии и декларираното в годишната данъчна декларация. Моята доверителка е направила това, като в качеството на земеделски производител тя е декларирала получената субсидия в единствено възможната таблица в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация с код 03, поради което от съществено значение за изясняване на спора е назначаването на експерт и изготвянето на експертиза с отговор на зададените в предходно съдебно заседание въпроси.

В предходно съдебно заседание представихме договор, сключен с Г.С. Я., която е дъщеря на моята доверителка. Моля да приемете, че така представеният договор е неотносимо доказателство към настоящия спор, тъй като самата тя има регистрацията като земеделски производител от 2008 г., поради което  представям и моля да приемете доказателства за нейната регистрация.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме днес представените по делото от пълномощника на жалбоподателя писмени документи и съобрази изложеното от вещото лице С.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото декларация  за регистрация на самоосигуряващо се лице, анкетна карта за регистрация на земеделски производител, анкетен формуляр за местонахождение на имот, касаещи лицето Г.С. Я..

ОСВОБОЖДАВА вещото лице Д. С. от извършването на допуснатата съдебна експертиза и НАЗНАЧАВА за вещо лице С.А. по допуснатата по делото експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.09.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице С.А. за изготвяне на заключение по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза и за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: