О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 881

 

Град  Бургас, 14.04.2015г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на четиринадесети април през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 592 по описа за 2015 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Булгериан пропъртис” ООД, ЕИК 102866892, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Т.Д.Д., против решение № 1528/28.01.2015г. на директора на Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, с което е отменено издаденото на дружеството-жалбоподател разрешително за ползване на воден обект № 003677/13.07.2005г. Искането в жалбата е за отмяна на оспореното решение като неправилно, постановено в нарушение на материалния.

Ответникът представя административната преписка по оспорването, ведно със становище, на основание чл.133, ал.2, т.2 от АПК, делото да бъде изпратено за разглеждане на компетентния в случая съд – Административен съд-гр.Варна.

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, изм. с ДВ, бр.104/2013г., в сила от 4.01.2014г., делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съобразно чл.133, ал.2 от АПК, делата по ал.1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато: 1. актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта; 2. администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

В случая е подадена жалба до Административен съд-гр.Бургас от лице със седалище и адрес на управление в гр.Бургас против акт на административен орган – решение на директора на Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна.

С чл.152, ал.1 от Закона за водите са определени следните райони за басейново управление на водите: 1. Дунавски район с център Плевен; 2. Черноморски район с център Варна – обхващащ водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море; 3. Източнобеломорски район с център Пловдив; 4. Западнобеломорски район с център Благоевград. За басейновото управление на водите в тези райони се създават басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник” – чл.153, т.1 и чл.154, ал.1 от ЗВ. Видно от заповед № РД-27/17.01.2002г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.9/25.01.2002г.) и регистрационно удостоверение № 50035351 на Агенция по вписванията, за басейновото управление на водите в Черноморски район с център Варна е създадена басейнова дирекция за черноморски район със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ***. 

Съгласно чл.154, ал.2 от Закона за водите, дейността, организацията на работа и съставът на басейновите дирекции се определят с правилник, издаден от министъра на околната среда и водите. Съобразно чл.2, ал.1 и чл.4 от Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (изм. и доп., ДВ, бр.58 от 31.07.2012 г., в сила от 1.08.2012г.), басейновите дирекции са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и се ръководят и представляват от техния директор или оправомощено от него длъжностно лице и  директорът е органа за управление на водите на басейново ниво. Според чл.2, ал.2 от същия, басейновата дирекция е администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. По смисъла на §1, т.1а от ДР на АПК „Териториална структура на администрацията” е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. В случая правилникът не предвижда териториално организационно звено на администрацията на органа извън седалището му, което звено да подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. След като липсва териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, при определяне на местно компетентния съд намира приложение разпоредбата на чл.133, ал.2, т.2 от АПК и делото следва да се разгледа от съда, в района на който е седалището на директора на Басейнова дирекция за Черноморски район-Варна, издал решение № 1528/28.01.2015г., което е в гр.Варна.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното пред Административен съд – гр.Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд – гр.Варна, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 592/2015г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – град Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: