ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 20 март 2012 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,

в закрито заседание на 20 март 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар:

Прокурор:

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 592 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на П.В.В.,*** против протоколно Определение от 20.02.2012 год., постановено по НАХ дело № 4701/2011 год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление № 34200-О-0005221А/18.08.2011г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Бургас,  извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита съдебният акт за неправилен. Посочва, че наведените в жалбата доводи касаят нищожността на наказателното постановление и тя може да бъде разглеждана без ограничение във времето, поради което прекратяването на производството поради изтичане на срока за оспорване на НП е незаконосъобразно. Възразява, че съобщението за издаване на НП не му е връчено надлежно, тъй като не е получено лично. Иска се отмяна на прекратителното определение и връщане на делото за разглеждане на Районен съд – Бургас за произнасяне по съществото на спора.

 Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна. 

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на НП № 34200-О-0005221А/18.08.2011г., Бургаският районен съд е приел, че жалбата е постъпила при административнонаказващия орган след изтичане на 7-дневния срок за обжалване, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено. Видно от известието за доставяне, наказателното постановление е било връчено на майката на жалбоподателя на 01.12.2011год., а жалбата е входирана в деловодството на ТД на НАП – Бургас на 12.12.2011год. Посочено е, че дори и да се приеме, че е подадена на датата отбелязана в нея – 09.12.2011г., то същата отново се явява просрочена, с оглед на което и при тези данни Районният съд е обосновал извод за просрочие на жалбата.

Определението е правилно.

Наказателно постановление №34200-О-0005221А/18.08.2011г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Бургас е връчено на майката на жалбоподателя, със задължение да го уведоми. Както е приел и Районният съд, считано от датата на получаването му, следва да се брои 7-дневния срок за обжалването му. Видно от датата на подаване на жалбата пред административния орган, жалбата на П.В.В. е подадена на 12.12.2011год., поради което се явява подадена след изтичането на законоустановения срок – 08.12.2011г., с оглед на което правилно е прекратено производството по делото, при констатирана недопустимост на обжалването. Наказателното постановление не е издадено против представляваното от частния жалбоподателя търговско дружество, поради което няма пречка наказателното постановление да бъде връчено на родственик на санкционираното лице.

Доводите, изложени от частния жалбоподател, а именно, че възраженията в жалбата пред Районен съд – Бургас касаят нищожността на издаденото наказателно постановление, поради което жалбата може да бъде подадена без ограничение във времето, са неоснователни. Обжалването на наказателните постановления по реда на ЗАНН е различно от оспорването на индивидуалните административни актове по АПК, като за двете производства се прилагат различни процесуални норми. Правилата на ЗАНН са специални по отношение АПК, като приложимият специален закон не регламентира възможност за обявяване нищожността на НП без ограничение във времето – правомощията на съда са уредени в чл.63, ал.1 от ЗАНН, видно от който съдът може да потвърди, измени или потвърди наказателното постановление.

Частната жалба е неоснователна, поради което, постановеното определение, следва да бъде оставено в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.236 от АПК,  Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила протоколно Определение от 20.02.2012 год., постановено по НАХ дело № 4701/2011 год. по описа на Бургаския районен съд.

 

Определението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  

 

  2.