Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     830                  от 09.05.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 591 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Галант 2006“ ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. „Милет“ **, представлявано от Ж.Г.И. – управител и адрес за съдебни книжа и призовки гр. Бургас, ул. „К.Величков “ ** – офис „Гарант консулт“ ООД  против Решение **91/20.02.2017 г., постановено по НАХД № 6255/2016 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1289/19.07.2016 г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП Бургас, с което на касационния жалбоподател за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 1 от  Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание  чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Твърди се, че решението е незаконосъобразно като постановено при неизяснена фактическа обстановка. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касационният жалбоподател не се представлява. Представя писмена молба по хода на делото.

Ответникът по касация – ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Галант 2006“ ООД против Наказателно постановление № 1289/19.07.2016 г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18 на търговеца е наложена имуществена санкция от 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че търговецът не е изпълнил задълженията си, визирани в чл. 185, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл.  25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г., като не е издал касова бележка за извършената продажба. Изложени са мотиви във връзка с приложимостта на чл. 28 от ЗАНН към конкретния случай.

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за постановяване на решението при неправилно установена фактическа обстановка е основателно.

Видно от съдържанието на съставения АУАН, впоследствие реципирано в процесното НП, безспорно се установява, че административнонаказващият орган е приел, че касовият апарат на дружеството е на ремонт към момента на извършената проверка. Съгласно нормата на чл. 36, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год., продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време. Следователно, за извършената продажба е следвало да бъде издадена касова бележка от кочан, така както е предвидено в чл. 36, ал. 1 от Наредба № Н-18. В случая, за дружеството е възникнало задължение за издаване на касова бележка от кочан, а не за издаване на издава фискална касова бележка от ФУ, както неправилно е приел административнонаказващия орган, поради което и осъщественото административно нарушение е не такова на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18, а на нормата на чл. 36, ал. 1. В този смисъл и с оглед неправилно определената правна квалификация на осъщественото административно нарушение, оспореното наказателно постановление се явява неправилно и незаконосъобразно. Тези обстоятелства не са били съобразени и от първостепенния съд.

Касационната инстанция намира, че като е достигнал до извод, различен от посочения, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а заедно с него по изложените причини да се отмени и процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №291/20.02.2017 г., постановено по НАХД № 6255/2016 г. по описа на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1289/19.07.2016 г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП Бургас.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                        2.