ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 591 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Р.П.Я., редовно призован, не се явява. За нея – адв. Е. Д., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Делото е образувано по повод жалба от Р.П.Я. против Акт за установяване на задължение по декларация № 4045/23.10.2015 г. на Инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, изцяло потвърден с Решение по жалба срещу акт за установяване на задължение по декларация  № 22/05.01.2016 г. на директора на ТД на НАП - Бургас.

 

         АДВ. Д.: Поддържаме жалбата и представяме допълнителна такава с твърдения, че актът е незаконосъобразен и противоречив, с копие за ответната страна. С допълнението към жалбата представям и допълнителни писмени доказателства, които моля да бъдат приети.

         Към момента нямам допълнителни доказателства. Моля след становището на процесуалния представител на ответника, да ми дадете възможност за формулиране на искане за евентуални допълнителни доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Считам, че доказателствата, които са представени се съдържат в административната преписка, но предоставям на съда да прецени дали да ги приеме.

         Няма да соча други доказателства.

АДВ. Д.: Съгласно констатациите на органа по приходите, че субсидията, която е отпусната на доверителката ми е по Програма за подпомагане на земеделските производители, ще направя доказателствено искане.

Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице след като се запознае с материалите по делото и представените в днешно съдебно заседание доказателства, да отговори на въпросите:

1.Какви суми е получила Р.Я. от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за финансовата 2011 г.?

2.В какво качество е получила тези суми и обвързани ли са тези суми с наличието на условия за произведена или реализирана продукция при брой отглеждани животни?

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не се противопоставям на направеното доказателствено искане.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и при необходимост извърши справка в съответните администрации, да отговори на въпросите, формулирани от адв. Д. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 250 лв., платими от жалбоподателя в седемдневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2016 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: