ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юли                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 591 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Р.П.Я., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Е. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 23.06.2016 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК срок.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         Т.Ж.Д. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът с оглед липсата на формулирани към вещото лице въпроси и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 05.07.2016 г. – 250 лв.)

 

АДВ. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         П РИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Уважаеми господин съдия, моля да приемете за основателна предявената жалба и да отмените изцяло Акт за установяване на задължение по декларация № 4045/23.10.2015 г. на ТД на НАП – Бургас - офис Сливен, потвърден с Решение № 22/05.01.2016 г. за установяване на задължения по ЗДДФЛ за 2012 г.

При решаване на делото, моля да вземете предвид доказателствата представени по делото, както и заключението на вещото лице, като приемете, че констатациите на органа по приходите са необосновани и недоказани, поради което моля актът да бъде отменен.

Представям писмени бележки.

         Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, за които представям надлежно изготвен списък по чл. 80 от ГПК.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам изцяло издадения акт за установяване на задължение по декларация,  издаден на Р.Я. с № 4045/23.10.2015 г. Считам, че е правилен и законосъобразен. 

Във връзка с експертизата, изслушана в днешно съдебно заседание не я оспорваме, тъй като спорът за който е акта съставен не касае получените субсидии от ДФ „Земеделие”. Считам, че са неправилно декларирани обстоятелствата, както и неправилно лицето е поискало да получи облекчение от държавата. Считаме, че при съставяне на акта не са допуснати процесуални нарушения, поради което ще Ви моля да потвърдите като правилен и законосъобразен издадения акт.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: