О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 629

 

гр.Бургас , 20.03.2013г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №591 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „ПОНС – Холдинг” АД гр. Бургас, против мълчалив отказ на Публичен изпълнител да спре производството по изпълнително дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП Бургас.Твърди се незаконосъобразност на отказа. Иска се неговата отмяна и постановяване на спиране на производството по изпълнителното дело.

Съдът, намира жалбата за недопустима поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

С молба от 25.01.2013 г. жалбоподателят е отправил искане до старши публичен изпълнител в дирекция СДО при ТД на НАП Бургас, за спиране на производството по изпълнително дело № 15/2011 г. при хипотезата на чл. 223 от ДОПК, като е придружил искането си с документи, целящи да го обосноват.

По това искане публичният изпълнител не се е произнесъл.

Съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 3 ДОПК, отказът на публичния изпълнител да спре производството и да препрати преписката за извършване на прихващане може да се обжалва по реда на този кодекс, предвиден за защита срещу принудително изпълнение.

Този ред за защита е регламентиран с разпоредбите на чл. 266-268 ДОПК.

Според чл. 266, ал. 1 ДОПК действията на публичния изпълнител подлежат на обжалване в 7-дневен срок от извършване на действието пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Разпоредбата на чл. 267 ДОПК, регламентира срока за произнасяне на директора на компетентната териториална дирекция и правомощията, с които същият разполага в хода на производството по административно оспорване.

Според чл. 268 ДОПК на съдебно оспорване подлежи решението на директора на териториалната дирекция в 7-дневен срок от  съобщението за него.

При тази законова регламентация следва да се приеме, че административното оспорване е задължителна процесуална предпоставка, за да бъде осъществен впоследствие и съдебен контрол върху действията на публичния изпълнител посредством проверка законосъобразността на решението, постановено от по-горестоящия административен орган.

В настоящия случай жалбоподателят не е оспорил мълчаливия отказ на публичния изпълнител да спре производството при хипотезата на чл. 223 ДОПК пред директора на компетентната териториална дирекция. В този смисъл не е налице предпоставка за осъществяване на съдебен контрол, т.е. липсва акт по смисъла на чл.268, ал. 1 във връзка с чл. 267, ал. 2, т. 2 ДОПК, който да подлежи на обжалване пред съд.

Ето защо и на основание 160 АПК и чл. 159, т. 1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПОНС – Холдинг” АД гр. Бургас, против мълчалив отказ на Публичен изпълнител да спре производството по изпълнително дело № 15/2011 г. по описа на ТД на НАП Бургас..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 591/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………