ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 590 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Ш. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Г..

Ответникът М.К.- разузнавач при Пето районно управление „Полиция” Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо с рег.№ 338800-1672/22.06.2016г. от началника на Пето РУ на МВР Бургас, съдържащо информация относно предмета и движението на ДП №05-1267/18.08.2014г. съобразно указанията на съда дадени в предходното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приеме като доказателство писмото на началника на V РУ на МВР.

Ответникът К.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо рег.№ 338800-1672/22.06.2016г. на началника на Пето РУ на МВР Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените издадената заповед като незаконосъобразна. Ще посоча само, че в случаите когато лицето не е български гражданин, заповедта е следвало да се обяви на разбираем от него език от преводач. Видно от приложената по делото заповед, там няма отбелязване, че е връчена на задържаното лице с превод, което води до неизпълнение на законовите изисквания по издаването на заповедта. Ето защо моля същата да бъде отменена като незаконосъобразна. Освен това лицето е било предадено на съдебните власти на Република България от съответните власти на Република Румъния за определено наказателно производство. Считам, че в случая задържането му е в нарушение на принципа на особеността, прогласен от рамковото решение на Съвета на 13.06.2002г. За излагането на по-подробни аргументи, моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля също така да ни бъдат присъдени и разноски по делото.

Ответникът К.: Това, което се каза за преводача не е вярно, беше осигурен преводач, който и в досъдебното производство беше извикан, който да извърши превод на задържаното лице. Това е отбелязано в декларацията, отбелязано е, че има преводач. Относно самото задържане - с тази конвенция не съм запознат, не съм запознат с текста на конвенцията. Относно задържането на самото лице, както е видно и от справката, която беше изготвена относно основанията за задържането, заявявам, че ни бяха представени видеозаписи. Имаше и информация от оперативни служители от други дирекции, лицето е било изискано и на територията на нашата дирекция и същото лице е било изискано за престъпления и на територията и на гр.Търговище. Задържането беше на тази база и след преглеждане на видеозаписите, след като беше разпознат от служителя на чейнчбюрото, беше задържан. Това е вече след задържането. Нашето задържане беше на основание информацията от дирекцията и снимките от видеокамерата, предоставени ни от пострадалото лице.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: