О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      № 1237

 

гр. Бургас, 02. 06. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на втори юни през две хиляди и петнадесета година, в следния състав:

 

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 590 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Е.А. ***, със съдебен адрес: гр.Бургас, ул.„Оборище“ №90, ет.1, против заповед № 286/09.02.2015г., издадена от инж. Ч. К. – директор на дирекция „Строителство“ на община Бургас.

Съдът приема, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството – да се прекрати.

Жалбата е просрочена.

Съдът съобрази, че в представената по делото административна преписка е приложено известие за доставка на писмо изх. № 94-01-26841/22/17.02.2015г. (лист 10 от делото), с което е съобщено за издаването на оспорената заповед. Не е отразено името на лицето получило писмото, а е положен само подпис, но съдът приема, че известието е получено лично от Е.А.А.. Този извод на съда се подкрепя от представените по преписката документи, подписани от жалбоподателя с идентичен подпис (напр. писмо получено на ръка от А. – лист 12 от делото, ръкописно изписано и подписано възражение от същото лице – лист 15-17 от делото; жалба до община Бургас – лист 18-19 от делото).

С оглед установяване спазването на срока за подавана на жалбата, съдът с разпореждане № 1726 от 30.03.2015г. е представил възможност на жалбоподателя да представи доказателства.

С молба от 08.04.2015г. жалбоподателят е изложил твърдения, че обективно е невъзможно заповедта да е получена в гр. София на датата на която е изпратена в гр.Бургас – 04.03.2015г. Направил е и искане да бъде изискана справка от „Български пощи“ ЕАД.

В изпълнение на служебното начало, с разпореждане от 09.04.2015г., съдът е изискал нарочна справка от „Български пощи“ ЕАД - за установяване датата на съобщаване на процесната заповед.

С писмо изх. № 11-01-36-1 от 21.04.2015г., главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД е удостоверил, че препоръчаната пратка с известие за доставяне с баркодPS800001АV768 и получател Е.А.А. е получена срещу подпис в опис на гише в пощенска станция София 64 на 04.03.2015г.

Следва извод, че жалбоподателят Е.А.А. е получил лично срещу подпис писмо от ЦАУ „Приморие“ изх. № 94-01-26841/20/17.02.2015г. на 04.03.2015г. Видно от съдържанието на това писмо - отразено изрично в приложението на писмото (лист 9 от делото), на жалбоподателя А. е изпратена обжалваната в настоящото производство заповед № 286/09.02.2015г., съставена на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ. При така установените факти съдът приема, че на 04.03.2015г. обжалваната заповед е връчена редовно на Е.А. при спазване процедурата на §4, ал. 1 от ДР на ЗУТ, вр. с чл. 61, ал.2, предл. 2 от АПК – чрез отправяне на писмено съобщаване.

Жалбата е подадена чрез административния орган и видно от отбелязването върху нея това е станало на 20.03.2015г. В указания от съда срок, жалбоподателят не е представил доказателства за спазването на срока за подаване на жалбата, като например такива, че е изпратена по пощата или друга институция. Недоказано остана твърдението на жалбоподателя, че оспорваната заповед му е връчена на 06.03.2015г.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите и протестите срещу индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 от ЗУТ, каквато е заповед № 286 от 09.02.2015г., издадена от инж. Ч. К. – директор на дирекция „Строителство“ на община Бургас, се подават в 14-дневен срок от съобщаването им. Събраните по делото доказателства установяват еднозначно, че процесната заповед е редовно съобщена на жалбоподателя Е.А.А. на 04.03.2015 г. Срокът за нейното оспорване пред Административен съд Бургас е изтекъл на 18.03.2015г. – сряда, работен ден, поради което подадената от А. жалба на 20.03.2015 г. – петък, е просрочена.

Установеният с цитираната законова норма срок е преклузивен и с изтичането му се погасява самото право на обжалване. Наличието на право на обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството, за наличието на която предпоставка съдът следи служебно. Поради пропускането на преклузивния срок за подаване на жалба, правото на жалбоподателя да сезира съда с валидна жалба е преклудирано. Последното е предпоставка жалбата да се остави без разглеждане на основание чл. 159, т.5 от АПК, а делото да се прекрати.

За пълнота следва да се отрази, че нито в жалбата до съда, нито в молбата от 08.04.2015г. жалбоподателят не отрича, че лично е получил оспорваната заповед. Не са изложени и твърдения съобщението за заповед № 286 от 09.02.2015г., издадена от инж. Ч. К. – директор на дирекция „Строителство“ на община Бургас, да е извършено чрез друго лице. Същевременно съдът не намира причина да не кредитира известие за доставяне с баркодPS800001АV768 и получател Е.А.А. (лист 10 от делото), както и писмо изх. № 11-01-36-1 от 21.04.2015г. на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Съдът не споделя защитната позиция на жалбоподателя, че заповедта му е връчена на 06.03.2015г., тъй като по делото не са представени доказателства от които да се формира такъв извод.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.А.,***, против заповед № 286/09.02.2015г., издадена от инж. Ч. К. – директор на дирекция „Строителство“ на община Бургас;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 590/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седмодневен срок от връчването на страните.

 

СЪДИЯ: