ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 590 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.С.П., редовно призован, не се явява, за него се явява представител по пълномощие адвокат М.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – началник на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице К.Г..

 

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 18.07.2014г. е постъпило заключението по допуснатата съдебно-графична експертиза - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, като сне самоличността му както следва:

К.Ж.Г., 78г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. Представил съм експертно заключение, което поддържам.

Сравнителният материал, който ми предостави жалбоподателя, освен приложения към експертизата, са договор с банка, преводно нареждане и пълномощно, и съм работил и по тях като сравнителен материал. Тук не става въпрос за криво подписване поради малкия размер на гишетата при получаване на наказателните постановления. Има значителна разлика в подписите, съвсем различни по структура, ако има изменение би било близко до подписа на Д.С.П., ще има елементи от неговия подпис, а в случая има коренна разлика между подписите и не може да се допусне, че има изменение на това на неговия (на жалбоподателя) подпис.

АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Г. – В представените от ответника по указание на съда писмени доказателства има разписка за удостоверени плащания, на две плащания. Моля същите да не бъдат приемани като доказателства, защото са незаверен препис. В разписката има дописване, и начина, по който са изписани двете наказателни постановления са съвсем различни от посочените за това моля, да бъдат изключени от доказателствата. 

 

Съдът счита, че допълнителното съдържание на разписката, което е допълнено очевидно с химикал от неизвестно лице, както и факта, че тя е незаверена следва да се обсъждат по правилата регламентирани в ГПК, поради което по доказателствата представени от ответника

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника с писмо от 10.06.2014г. (л.38) писмени доказателства, оригиналите от които, след приключване на настоящия съдебен спор с влязъл в сила съдебен акт, следва да бъдат върнати.

ПРИЕМА представеното от началник РУП Несебър наказателно постановление №1973/2008г.

 

АДВОКАТ Г. – Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липса на такова от страна на ответника и основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Г. - Уважаема госпожо съдия, предвид събраните доказателства и заключението на вещото лице по съдебно-графична експертиза експертизата, моля да отмените изцяло като незаконосъобразна заповедта на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, с която е постановено налагането на принудителна административна мярка „Отнемане на свидетелство за управление на МПС” на моя доверител. Моля, да приемете, че жалбата е основателна и да постановите решение в този смисъл.

Моля, на доверителят ми да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: