ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесети май                                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 590 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.С.П., редовно призован, се представлява от адвокат М.Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника – началник на сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед за прилагане на ПАМ №0200-70123/09.01.2014г. издадена от началник на сектор „Пътна полиция” КАТ Бургас.

 

АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, поддържам жалба с обявените в нея основания за незаконосъобразност на оспорения административен акт. По отношение на приложените от ответника доказателства - копия от 5 броя наказателни постановления, те са писали 6, но на практика са 5, защото едното се повтаря, понеже са приложени като доказателства, ни направи впечатление, че на някои има печати, от които не си личи подписа и в тази връзка моля да задължите административния орган да ги представи в оригинал. Например наказателно постановление №1973/2008г., на него има някакви печати, не са ясни, има някакъв подпис, но доверителя ми оспорва подписа и твърди, че това не е неговия подпис, този подпис е поставен и на други наказателни постановления – с №№16049, 16476, същия подпис е под разписката и за тези подписи доверителят ми твърди, че не са негови, но за яснота на наказателно постановление №16049, което е представено два пъти, на единия екземпляр има печати, а на другия няма печати, и за тях Д.П. има съмнения, че е неговия подпис, ето тук (посочва върху приложеното наказателно постановление).

Оспорвам тези подписи и ще поискам графична експертиза, дали са поставени подписите от него, от доверителя ми. Ако има възможност да ги представят в оригинал.

Правя доказателствено искане за допускане на съдебно-графична експертиза – моля вещото лице по съдебно-графична експертиза, след като извърши и се снабди със сравнителен материал от доверителя ми и извърши анализ и обследване на приложените наказателни постановления с №№ 1973/2008г., 16049/2007г., 16476/2007г., 22263/2009г. и 7635/2006г. – да даде компетентно становище положения подпис под разписката, стояща под тези наказателни постановления, дали е положен от лицето Д.С. П.

Към момента нямам други искания по доказателствата.

Относно връчването на тези наказателни постановления, аз съм разговаряла с него (с жалбоподателя) и той казва, че е плащал за някои, но твърдим, че като няма надлежно връчване на наказателно постановление на него му е препятствано правото на защита той да ги обжалва. Хипотетично, може да е отишъл на каса и да са му казали плати еди колко си лева и той да е платил, но без да знае за кое точно плаща. Той също твърди, че за тези плащания, които са отбелязани от страна на административнонаказващия орган няма представени надлежни доказателства, че тези плащания са извършени и платежни документи няма.

Ето защо поддържам искането за допускане на съдебно-графична експертиза, както и искането за представяне в оригинал на наказателните постановления, както и за кои от тях е платено.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от съобщаването:

- Да представи оригиналите на наказателните постановления 1973/08/17.06.2008г., 16049/07/12.11.2007г., 16476/07/20.11.2007г., 22263/08/05.01.2009г. и 7635/06/23.08.2006г. с оглед оспорването направено от жалбоподателя на удостовереното с тях съобщаване за връчването им;

- Да представи наказателните постановления описани в приложената по преписката справка, както и да посочи за тези наказателни постановления кога са влезли в сила и на кого са връчени;

- Да представи доказателства, от които да се установява по кои от наказателните постановления е платена наложената санкция, както и да представи доказателства за това дали от документа за плащане на съответната глоба могат да се извлекат данни по кое наказателно постановление се извършва това плащане, т.е. кое наказание се търпи.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-графична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събрана по делото доказателства, както и с оригиналите на наказателните постановления, подписа на чието връчване се оспорва и като се снабди от жалбоподателя със сравнителен образци, да даде заключение по въпросите формулирани в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими в 14-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.Г., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: