Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

№ /18.07.2011 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:   Даниела ДРАГНЕВА

                                                                           Веселин ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 590/2011 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано по касационна жалба, подадена от адвокат Е.Ж. от АК – Стара Загора, като процесуален представител на Г.Р. *** решение по н.а.х.д. № 5193/2010 година по описа на Районен съд – Бургас (РС).

С решението на РС е потвърдено НП № 13008/10.12.2009 година на началник сектор “ПП” към ОД – Бургас на МВР, с което на Г.Р., за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева.

Жалбоподателят счита че решението на РС е необосновано и незаконосъобразно. РС неправилно е приел, че не е налице съществено нарушение на процесуални правила, предвид непосочването в НП на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и доказателствата, които потвърждават административното обвинение. В отделно писмено становище излага аргументи в подкрепа на тезата си за незаконосъобразност на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

          Прокурорът дава заключение неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока, предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение РС е обсъдил поотделно и в съвкупност всички релевантни факти по установяване на нарушението и налагане на санкцията.  При проверката на НП фактическата обстановка е установена правилно и е съотнесена към приложимото право. В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

Р. е санкциониран за това, че управлява МПС без сключен договор “гражданска отговорност” в нарушение на нормата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.

            Касационното възражение е неоснователно. РС е приложил стриктно закона.  Не е налице съществено процесуално нарушение, изразяващо се в непосочването в НП на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и доказателствата, които потвърждават административното обвинение. Обстоятелствата по установяване на нарушението са описани в НП (лист 7 от н.а.х.д. № 5193/2010 година по описа на Районен съд – Бургас), а непосочването на доказателствата, подкрепящи констатациите на административнонаказващия орган не е нарушение, доколкото те не са от съществените реквизити на НП.

Що се отнася до възражението в писменото становище на процесуалния представител на  касатора - за необоснованост на решението на РС, предвид липсата на доказателства за компетентност на издателя на НП, на касационния състав е служебно известно, че издателят на НП е оправомощен по съответния ред да санкционира за нарушения по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.

В писменото становище се възразява и че административнонаказващият орган не е събрал доказателства относно собствеността на МПС, за което е установено, че се управлява от Р. в нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.

Възражението е безпредметно, с оглед липсата на спор между страните в производството, включително и пред касационната инстанция, чия е собствеността върху автомобила.

Предвид изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301/11.12.2010 година по н.а.х.д. № 5193/2010 година по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: