ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 20.04.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На двадесети април                                          две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 590 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ”ЕН ЕР ДЖИ 2007” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. М.

         За ОТВЕТНИКА - Община Руен, редовно уведомени, се явява адв. Ж.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се заповед № 41/02.02.2010 г. на Кмета на Община Руен, с която се отказва издаването на заповед (разрешение) за изработване на проект за ПУП относно имоти №№ 000444, 000452, 000453, 000454,  000455 и 000456, находящи се в м. „Бунар тарла” в землището на с. Череша, община Руен.

 

         АДВ. М.: Поддържам жалбата срещу заповедта, ведно с приложените към нея доказателства. Представям известие за доставяне с обратна разписка за жалбата против заповед № 41/02.02.2010 г. Изложила съм подробни възражения за незаконосъобразност на заповедта. Желая да чуя от ответника оспорват ли това, че се касае за шест поземлени имота в землището на с. Череша, но се говори за територия, която обхваща две общини, с оглед на което ще поискам назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

         АДВ. Ж.: Считам, че жалбата е неоснователна, с оглед на което и оспорването следва да бъде отхвърлено. Моля да приемете приложената към административната преписка издадена от Кмета на Община Руен заповед и оспорвана от жалбоподателя. Поземлените имоти, които са визирани в жалбата се намират в територията на Община Руен, но в случая се касае за компетентност на основание разпоредбите на чл. 124, ал. 4 от ЗУТ, т.е. за разрешаване изготвяне на проект за обект, разположен върху територията на две свързани общини, което е съвършено различно от твърдяното в жалбата на жалбоподателя.

 

         АДВ. М.: Във връзка със становището на ответната страна, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да се произнесе относно въпроса за изграждането на ветрогенераторите както следва:

1. Има ли функционална връзка между ветрогенераторите в поземлени имоти №№ 000444, 000452, 000453, 000454, 000455 и 000456, находящи се в м. „Бунар тарла” в землището на с. Череша, община Руен.

2. При техния монтаж попадат ли в териториалния обхват в Община Руен или в териториалния обхват на община Руен и община Айтос?

         Моля вещото лице да извърши справка по картата на Община Руен на какво разстояние се намират имотите, като представи извлечение на картата касаещо землището, в които са тези имоти.

 

         АДВ. Ж.: Считам, че така поставената задача на вещото лице е неотносима към спора, тъй като от единствено значение за разрешаването на териториалната компетентност за органа, който трябва да издаде заповедта може да се установи със заданието от възложителя каквото качество има жалбоподателят в административното производство пред община Руен, което задание е със скици видно от писмото на Държавна агенция по горите, с които е извършено предварително съгласуване за изключване на гори и земи от горски фонд и което е приложено към преписката и към искането за провеждане на процедурата по чл. 14б от ЗГ, която процедура предшества и е задължителна в случаите на процедурата по чл. 124 и следващите за създаването и одобряването на устройствени планове по ЗУТ. Считам, че ако жалбоподателят се задължи да представи приложенията към искането си по чл. 14б от ЗГ, въпросът ще бъде изяснен от фактическа страна, тъй като няма никакво значение ако не съответства на заданието, което основание е за разрешаване създаването на искания проект от жалбоподателя.

 

                Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите, формулирани от адв. М. след депозит в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. М.А..

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за Отлага за 18.05.2010 г. – 13,50 ч., за когато страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: