ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 58 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Ч.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат Н., с пълномощно по делото /л.9/.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в Районно управление Средец към ОДМВР Бургас - М.Ч., редовно призован, се явява лично. 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Ч.Д. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0269-000210/13.12.2017г. на началник група в Районно управление Средец към ОДМВР гр.Бургас, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за 6месеца и отнети 2бр. регистрационни табели и СУМПС.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№730/18.01.2018г. от ответника, доказателства под опис и становище по жалбата.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното следствие.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата, като поддържам приложеното по делото становище. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и писмо вх.№730/18.01.2018г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените ЗПАМ. В жалбата съм посочил три основания за отмяна, като първите две е превратно да се тълкуват, тъй като Административен съд Бургас изцяло е уважил в полза на жалбата. Третото основание е чл.150А от ЗДвП, като тази норма е изменена и управлението на МПС със изтекъл срок на СУМПС не се приравнява на управление без СУМПС и тъй като ЗПАМ не е влязла в сила, а е влязъл нов закон който е по благоприятен за дееца, следва да се приложи той. Моля в този смисъл отмените ЗПАМ и осъдите ОДМВР гр.Бургас да заплати направените разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Смятам, че ЗПАМ е правомерна, тъй като към момента на нарушението е налице хипотезата на чл.171 от ЗДвП, което подробно съм изложил в становището си, което поддържам. Тълкуването на ЗДвП от жалбоподателя е неправилно. Още през 2015г. жалбоподателя е загубил правото да управлява МПС, тъй като още тогава книжната е обявена за невалидна ,а в същото време нейния срок на действие, ако беше валидна е август 2015г.. Това е от справка направена за българските документи за самоличност. Тоест към момента на издаване на ЗПАМ и тогава действащите разпоредбите ЗДвП, заповедта е издадена правомерно, като съм се съобразил със закона.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: