ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети януари                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 58 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“,гр.Бургас, представлявано от управителя д-р С.И.-редовно и своевременно призован,изпраща за   представител адв.Ж.,надлежно упълномощена с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА гр.БУРГАС– редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за  представител ю.к.К., с представено пълномощно в днешното съдебно аседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Ж.-Да се даде ход на делото

Ю.К.К.- Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречкия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Производството е образувано по жалба от МБАЛ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 147138653, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов/Панорамен път/, представлявано от управителя д-р-С.И. против Заповед за налагане на санкция № РД-25-1524/28.12.2016 година на Директора на РЗОК гр.Бургас.

          Указва на ответният орган, че е негова  тежестта да установи наличие на основание за налагане на санкция на жалбоподателя и че същата е наложена при спазване на процедурните изисквания за това,  а на всяка от двете страни указва, че при позоваване  на факти  и обстоятелства,  от които черпят права същите следва да бъдат доказани от позовалата се на тях страна.

Съдът докладва постъпилата  административна   преписка от административния орган, в цялост.

          Докладва, че по делото  с входящ №372/16.01.2017 година ответника по делото е представил известие за доставяне, издадено от „Ми БМ Експрес“ с дата на получаване 03.01.2017 година.

АДВ.Ж.- Поддържам  изцяло жалбата, запозната съм с представената административна преписка.Да се  приеме.

Ю.К.К.- Оспорвам  жалбата,  нямам възражение по преписката. Моля да примете следните доказателства, описани в писмо изх №11-00- 63 от 23.01.2017 година. Това са допълнителни доказателства, които не са приложени, но са относими към спора.

АДВ.Ж.- Не се противопоставям  да се приемат. Представям  доказателства: Заповед на управителя  на лечебното заведение  № 1/03.01.2017 г, която е относима към т 3 и 4 към оспорената заповед  за санкция.

Ю.К.К.-Моля да не се приема представената заповед, тъй като при извършване на проверката по т.3 и 4 от заповедта са за извършени хоспитализации  от 06.06.2016 г.  до 13.06.2016 г.Тази заповед не е била действаща. 

АДВ.Ж.- Заповедта, която представяме   има за цел  да установи ново обстоятелство. Моля тази заповед да бъде ценена  като  доказателство по незабавно предприемане на мерки при установяване  на нарушението. В случая мерките са предприети същия ден,  когато е връчена заповедта за санкция.

Съдът с  оглед становището  на страните по представените доказателства  намира, че  административната преписка следва да бъде приета в цялост. Приети следва да бъдат и писмените доказателства представени  от всяка  от страните в днешното съдебно заседание  като  значението за крайния изход на спора съдът ще обсъди с окончателния съдебен акт. Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената административна  преписка в цялост.

ПРИЕМА заповед №1/03.01.2017 година на управителя на дружеството- жалбоподател,   както и писмените доказателства, представени от ответния орган, по опис с изх. №  11-00-63/ 23.01.2017 година

АДВ.Ж.-Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателствата.

Ю.К.К.-  Също  няма да соча други доказателства, да се приключи събирането им.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.Ж. – Уважаеми  господин съдия, с цел процесуална икономия няма да повтарям изложеното в първата част на жалбата,  които с няколко думи се свеждат до следното:  От 01.01. 2016 година, съгласно чл.75, ал.1 от ЗЗО, след  връчване на  протокол  за извършена проверка и когато лицето оспори  констатациите в него, спорът следва се изпрати за решаване от  арбитражна комисия.Считам, че това не  е налице. Лечебното заведение е лишено  от цяла фаза за защита. По аналогичен случай е налице съдебна практика  на настоящия съд : Решение  №1890/ 18.11.2016 година по административно дело №1850/2016 година на втори състав на АдмС Бургас.В таза връзка  и предвид доказателствата,представени в настоящето  заседание от наказващия орган моля, да вземете предвид,  че касаят кореспонденция  между НЗОК и РЗОК в резултат,  на която към момента е  факт, че такава арбитражна комисия към РЗОК няма. Относно остналите нарушения по приложение на материалния закон по т.1 от заповедта.Става  въпрос за това, че  незаконосъобразно е взета потребителска такса на  пациент, който попада в списъка на пациентите,  които са освободени от такива.Лечебното заведение  е представило доазателства, изследвания,  от които е видно, че при пацента  е установено доброкачествено заболяване, обратно на твърдяното от  органа. По т.2  касае се за вписване на придружаващо заболяване, което не е вписано само в  направлението за хоспитализация. Придружаващите заболавания са вписани в още от три до пет други документа.  Не се вписани само в  направлението за хоспитализация и считам, че се  касае  за моловажен случай. В момента има налице съдебна практика където  са постоновява, че това е моловажен случай. Тава е приложението на ЗАНН, тъй като  Национален  рамков договор не беше сключен между  Здравния съвет и НЗОК.По т.3 и 4  аргументите са еднотипни. Съгласно нормативната база от 2014 година за допълнително  предоставени услаги на пациентите  се предлага и ако  пациента прецени подписва декларация  и заплаща за допълнителните  услуги. В случая  наказващия орган е посочил цялата сума от 105 лв, като  посочената сума не е определена вярно, съгласно цитараната заповед  тази сума е формирана  като сбор от две суми. Първата част от сумата е на стойност 85.00 лева  и е за допълнителни  услуги, а  втората част на стойност 35.00 лева е за допълнителни процедури, които са извън предоставените от НЗОК.Представям писмени бележки.Моля да бъдат присъдени направените по делото  съдебно- деловодни разноски.

Ю.К.К.- Моля да оставите жалбата без уважание като недоказана.Моля да потвърдите издадената заповед за налагане на санкция като законосъобразна  и моля да ми присъдите ю.к възнажграждение. По повод на направеното възражение,че не е направена арбитражна комисия, видно от писмените доказателства – кореспонденця  между  РЗОК Бургас и БЛС, защото БЛС не е изпълнил задължението си да определи лекари за участие в арбитражна комисия, съгласно изискването  ЗЗО и Решение №РД –НС- 04-24-1/29.03.2016 година на НС на НЗОК. В този случай аргумента, че не е осъществен арбитраж не е оснавателно. Видно от т. 3  от представения  към доказателства, приложение №1 списъка на специалсти в лечебното заведение  към договора за оказване на  медицинска помощ за представител  на  БЛС е посочен д-р З.Д., който е  на трудов договор.Моля да приемете писмени бележки, в които подробно съм изложила аргументите си.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: