РЕШЕНИЕ

 

                                457                        дата  11 март 2015г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 март 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 58 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Болеро ВИП” ЕООД, гр.Бургас с ЕИК 201628412 представлявано от управителя П. К. против Решение № 1918/01.12.2014г. постановено по НАХД № 2865/2014г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-02024116/ 05.03.2014г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас, с което, за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на основание чл.414, ал.3 от с.к., на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500лв.

Касаторът счита съдебния акт за неправилен, постановен в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснован. Оспорва констатациите на контролните длъжностни лица, касаещи престирането на труд в полза на дружеството и изводите на съда за съставомерност на деянието. Иска се отмяна на съдебния акт и на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

„Болеро Вип“ ЕООД, гр.Бургас е санкционирано за това, че в качеството си на работодател, не е изпълнило задължението си за подаване на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ до ТД на НАП – Бургас, за сключения трудов договор на 14.05.2013г. с лицето В. С. на длъжност „пазач“. Съдът е обосновал извод, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като АУАН е съставен, а НП издадено в съответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е обосновал извод за осъществен състав на нарушение, като е преценил, че това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество за неспазване на трудовото законодателство. По отношение размера на наложената имуществена санкция, съдът е преценил, че същият  е съобразен от наказващия орган с тежестта на извършеното нарушение, както и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, и правилно е определен в предвидения от законодателя минимален размер.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на касатора свързани с липсата на безспорна фактическа установеност и несъставомерност на констатираното деяние, поддържани и пред касационната инстанция, съдът намира за неоснователни.

Административнонаказателното производство е образувано след подадено искане/жалба  от В. С. пред Инспекцията по труда – Бургас в което се твърди, че е бил назначен на длъжност „пазач“ в стопанисван от „Болеро ВИП“ ЕООД търговски обект с трудов договор от 13.05.2013г., като с искането е подаден и сигнал за нарушения на КТ от страна на дружеството. По повод това е извършена проверка на 10.09.2013г. на място в супермаркет „Болеро“, а на 16.09.2013г. и 18.09.2013г. по документи, за което е издаден Протокол № 2549, а в последствие въз основа на  фактическите констатации обективирани в него е съставен и АУАН № 02-02024116/18.09.2013г. за констатираното от контролните длъжностни лица нарушение по чл.62, ал.3 от КТ. На дружеството са дадени задължителни предписания за неговото отстраняване и съгласно писмо вх.№ 0032-7305/24.09.2013г. и видно от Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с придружително писмо № 023901301385132/19.09.2013г. уведомление за сключения с В. С. трудов договор е изпратено до ТД на НАП – Бургас. Констативният протокол е съставен в присъствие на представител на дружеството, а съставеният АУАН е подписан без възражения, поради което твърденията на дружеството, касаещи обстоятелството дали В. С. е престирал труд в негова полза, поддържани едва в настоящото касационно производство, съдът намира за неоснователни. Тезата на санкционираното дружество е, че работникът, с когото е сключен трудов договор на 13.05.2014г. и надлежно обявен в ТД на НАП на 14.05.2014г.,  не е постъпил на работа в установения срок, което е наложило подаването на коригиращо уведомления за заличаване на подаденото уведомление, като по този начин дружеството по същество отрича този работник да е престирал  за него труд. Това възражение не се подкрепя от данните по делото, които сочат, че работникът е бил включен в графика на работните смени за длъжността „пазач“, както и в хода на цялата проверка дружеството не е възразило, че този работник не се е явил на работа въпреки сключения с него трудов договор. В този смисъл следва да се приеме, че след като работникът е престирал за определен период от време труд в полза на работодателя, извършеното от него впоследствие заличаване на подаденото уведомление за сключения трудов договор се приравнява на неподаване на уведомление, въпреки наличието на трудово правоотношение.  

Съгласно разпоредбата чл.62, ал.3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Ето защо, по отношение на процесното административно нарушение, правнозначимият факт, че към момента на извършване на проверката по спазване на трудовото законодателство – 18.09.2013г. е установено, че касаторът в качеството си на работодател не е подал уведомление по чл.62, ал.3 от КТ за сключен между дружеството и В. С. трудов договор от 14.05.2013г., поради което правилно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Санкцията за неизпълнение на това задължение е предвидена в разпоредбата на чл.414, ал.3, предл. първо от КТ, съгласно която работодател, който наруши разпоредбите на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3 и чл.63, ал.1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1918/01.12.2014г. постановено по НАХД № 2865/2014г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: