Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 18 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 58/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от юрисконсулт Желязкова – процесуален представител на КЗП – РД – гр. Бургас, против Решение № 846/15.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 752 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е изменено Наказателно постановление № 22325/09.09.2010 година на Директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, като наложената на „БиГ Холидейс” ЕООД имуществена санкция за нарушение по чл. 46, т. 1 от Закона за туризма е намалена от 10 000 лева на 1000 лева.

С касационната жалба се твърди неправилно приложение на материалния закона, като искането е за частична отмяна и потвърждаване на наказателното постановление в частта, с която е определена санкция в максимален размер.

В съдебно заседание касаторът не взема становище.

Ответникът по касационната жалбата, чрез адвокат А., счита, че в жалбата не са посочени касационни основания, поради което същата следва да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас,  намира решението на първоинстанционния съд за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Касаторът е посочил, че първоинстанционният съд не е преценил правилно смекчаващите, отегчаващите обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, както и обществената опасност и динамиката на съответния вид административни нарушения.

Този довод не е подкрепен с никакви доказателства. Такива не са били ангажирани и пред първоинстанционния съд, така, че за последния да съществува възможност да прецени законосъобразността на преценката на административнонаказващия орган за налагане на максималния размер на предвидената санкция, предвид мотивите изложени от касатора.

Настоящият състав на съда изцяло споделя становището, намерило отражение в обжалваното решение, че наложеното от административнонаказващия орган наказание, за констатираното нарушение е явно несправедливо.

Следва да се отбележи, че при преценка справедливостта на наказанието първенстваща е преценката относно степента на обществена опасност на деянието. В настоящия случай няма съмнение, че единственото нарушение при преценка съответствие на фактическото положение на обекта с предоставената категоризация, е непоставяне на огледало в цял ръст. За настоящия състав на съда, санкция в максимален размер от 10 000 лева за това нарушение е явно несправедлива. Не са ангажирани никакви доказателства за системно нарушаване на разпоредбите на закона, нито пък конкретното нарушение е с изключително висока степен на обществена опасност, тъй щото да бъде санкционирано с посочения вече размер, преценен от административнонаказващия орган.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ  Решение № 846/15.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 752 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: