ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 58 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО РДНСК, Югоизточен район – гр. Сливен, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.Х., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат С., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам изцяло изложеното в жалбата.

Моля да се допусне поисканата с жалбата съдебно-техническа експертиза, с поставени задачи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Не възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, с изключение на въпроса „Налице ли е отменено надлежно право за застрояване в миналото?”. Няма как експерт да отговори на този въпрос.

Моля да приемете административната преписка, като твърдя, че е приложена в нейната цялост. Може би инвестиционният проект не е приложен, но той се съхранява в общинската администрация и няма как да го представя.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна.

Относно искането за съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда. Ако прецените, че следва да уважите искането за назначаване на експертиза, възразявам срещу въпрос № 5, тъй като в заповедта изрично е указано, че се запазват правата на жалбоподателя да реализира строителство, съгласно предвижданията на ПУП в УПИ ІІІ-361, 360, кв. 16 по плана на вилна зона Минерални бани, община Бургас.

Моля да приемете като доказателства по делото протокол по гражданско дело № 6584/2009 година по описа на Районен съд – гр. Бургас, с който страните са постигнали разпределение на собствения имот, като за С.Я.Х. остава да ползва имот № 361, а С.Г.П. – имот № 360, както и скицата която е неразделна част към постигнатото между страните споразумение, одобрено с протокола.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалния представител на заинтересованата страна С.Х.. Следва да бъде уважено искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в жалбата въпроси. По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от протокол от съдебно заседание, проведено на 25.02.2010 година по гражданско дело № 6584/2009 година по описа на Районен съд – гр. Бургас, със скица към него.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата на стр. 5 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. З.Ч.А.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.06.2010 година от 10:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: