ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На деветнадесети април                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 589 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „ТЕКСТИЛ ГРУП ИЗТОК” ЕООД- редовно уведомен се представлява от адв. Б. –представя  пълномощно по преписката.

За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен се явява н-к отдел „Обжалване” Й. -  представя пълномощно.

 

В залата се явява прокурор Червеняков от Бургаска окръжна прокуратура, който предявява искане за конституиране на Прокуратурата на РБ като страна в производството, с оглед искането на обществения интерес.

Съдът счита, че искането е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Н-к отдел „Обжалване” Й.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „ТЕКСТИЛ ГРУП ИЗТОК” ЕООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения за март 2014 г. по ЗДДС.

 

Адв. Б.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Държим да доказателството за представяне на справка за извършени палежи с оглед доказване непредвидимия характер на събитието.

 

Н-к отдел „Обжалване” Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна  и недоказана. Възразявам по доказателственото искане, тъй като с него не би се доказал непредвидимия характер на палежа, тъй като става въпрос за конкретен палеж на конкретна дата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. По доказателственото искане смятам, че за прецизност и с оглед настоящия спор, би било добре да се изиска справка от Окръжна прокуратура Сливен налице ли е досъдебно производство на възникналия пожар в помещенията, използвани от „Текстил Груп Изток” ЕООД на конкретната дата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

По доказателственото искане на жалбоподателя, съдът счита, че то няма да изясни фактическата обстановка по делото, дали и колко палежи са извършени в кв. „Индустриален” гр.Сливен, на производствени сгради, в периода януари 2009-декември 2014 г., е обстоятелство, което няма връзка с спорния предмет.

Съдът обаче счита, че следва да се снабди със справка от Окръжна прокуратура Сливен за това образувано ли е наказателно производство срещу известен или неизвестен извършител във връзка с пожар възникнал на 24.03.2014г. в производствени складови помещения на „Текстил Груп Изток” ЕООД, на какъв етап е наказателното производство, ако има образувано, има ли установени извършители.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Б., формулирано на стр. 3 от жалбата.

УВАЖАВА искането на прокурора.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ ПИСМО от Окръжна прокуратура Сливен с искане за предоставяне на справка образувано ли е наказателно производство срещу известен или неизвестен извършител във връзка с пожар възникнал на 24.03.2014 г. в производствени складови помещения на „Текстил Груп Изток” ЕООД, на какъв етап е наказателното производство, ако има образувано, има ли установени извършители.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

.