ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 589 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „ТЕКСТИЛ ГРУП ИЗТОК” ЕООД - редовно уведомен се представлява от адв. Б. с представено  пълномощно по преписката.

За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен се явява н-к отдел „Обжалване” Й. с  представено пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА писмо вх.№ 4995/13.05.2016 г. от прокурор в Окръжна прокуратура Сливен.

 

                   СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА писмо – отговор вх.№ 4995/13.05.2016 г. от прокурор в Окръжна прокуратура Сливен.

 

Адв. Б.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Н-к отдел Й.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Б.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените като незаконосъобразен процесния ревизионен акт в обжалваната част въз основа на мотивите изложени в жалбата.

Моля за присъждане на направените по делото разноски, за което представям списък.

 

Н-к отдел Й.: Уважаеми г-н Съдия,  моля,  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Не са налице доказателства, които да обосновават тезата на жалбоподателя, че пожарът е възникнал в  резултат на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, когато събитието е могло да бъде предотвратено, макар и трудно предвидимо. Пожарът не следва да се дължи по причини, за които ревизираното лице отговаря, а именно за осигуряване на всички условия, които са много комплексни, така че възникването на пожар да бъде максимално трудно. От експертизата и материалите по делото не се доказаха причините за  възникване на пожара. Видеонаблюдението и експертизата подкрепя тезата на приходната администрация.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на  18 488 лв.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на проведеното административно производства са събрани безспорни доказателства, които обосновават извода, че жалбоподателят не е предприел всички мерки и не е извършил необходимите действия, за да може събитието да бъде предотвратено. В този смисъл органът по приходите правилно е приел, че разпоредбата на чл.80, ал. 2, т. 1 ЗДДС е неприложима и правилно съгласно чл.79, ал. 3 от същия закон е начислил данък върху добавената стойност за процесния период. Считам, че ревизионният акт следва да бъде потвърден.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: