ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 589 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.А.А., редовно призован,  не се явява. За него – адв. М., с представено пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, не се явява. За него - юрисконсулт С.Б., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Н.Б., редовно призован, не се явява. За него – адв. К., с представено по делото пълномощно.

        

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че жалбата е просрочена и е подадена извън срока за оспорване, поради което се явява процесуално недопустима.

АДВ. К.: Също считам жалбата за недопустима. Има представени доказателства по делото. Връчването е на 04.03.2015 г., а на 20.03.2015 г. е подадена жалбата. Изтекъл е 14-дневния срок.

АДВ. М.: Действително, приложената обратна разписка е с дата на оформяне 04.03.2015 г. Връчването е станало чрез пощата. Липсва посочване на кого е връчена и какво е качеството лицето получило акта, за да се прецени дали на въпросната посочена дата е надлежно връчено. Срокът започва да тече от надлежно връчване, което считам, че не е доказано.

 

Съдът, с оглед заявеното от ответната и заинтересованата страна за недопустимост на жалбата поради просрочие намира, че действително ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден. От приложеното по делото известие за доставяне (лист 9) се установява, че процесната заповед е връчена на 04.03.2015 г. Едновременно с това, от цитираното известие за доставяне липсва информация относно лицето получило въпросната пощенска пратка, както и неговото качество. С оглед на това, съдът счита за нужно да изиска информация от „Български пощи” ЕАД, в която информация следва да се съдържат данни относно лицето получило пощенска пратка ИД PS 8000 01АV77 9, както и заверено копие от регистъра изготвен от „Български пощи” ЕАД, в който се отразява информация за лицата получили информацията.

По искането за прекратяване на делото поради просрочие на жалбата, съдът ще се произнесе след представяне на поисканата от „Български пощи” ЕАД информация.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Относно отлагането и насрочването на делото за друга дата, съдът ще се произнесе след представяне на изисканата писмена информация.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

            Заседанието приключи в 15,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: