ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 01.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен  състав на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.Д.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 589 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.А., редовно уведомен от преди, не се явява. За него се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от ответника доказателства с молба вх.№4423/11.06.2014година, а именно заверени копия на Наказателни постановления №№ 139/2010г на Сектор „ПП”-КАТ, Бургас; 1795/2008година на РПУ Айтос и № 312/2008 на РПУ Стралджа.

В молбата категорично се заявява, че Наказателно постановление №139/2010година издадено началник на сектор „ПП”-КАТ към ОД”МВР”-Бургас, е получено и подписано на 15.02.2010година лично от Г.Я.А., като доказателство за това е приложено заверено копие от касов ордер на банка „ДСК”ЕАД, клон Карнобат.

 

АДВОКАТ А.: Да се приемат представените доказателства. Моят доверител твърди, че НП №1433/2009г. на РУП Карнобат и НП №1795/2008г. на РУП Айтос не са подписано от него. Моля да назначите графологична експертиза за установяване подписа на моя доверител по тези НП.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо  вх.№4423/11.06.2014година на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, документи като писмени доказателства.

С оглед изрично заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и като съобрази становището на ответника в производството, докладвано в днешното съдебно заседание, че ще се ползва от оспорените документи, на основание чл.193 ГПК, във вр. с 144 АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване истинността на следните документи: НП № 1433/2009г. на РУП Карнобат и НП №1795/2008г. на РУП Айтос, в частта относно авторството на подписа положен от наказаното лице.

УКАЗВА на жалбоподателя Г.Я.А., че има  доказателствена тежест да докаже твърденията си, че подписа не е положен от него, т.е. че изхожда от друг правен субект.

Съдът намира заявеното от адв. А. доказателствено искане за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебна почеркова експертиза, вещото лице след като се запознае с наличните по делото писмени доказателства и изследва подписа на Г.Я.А. в други официални документи, да отговори на въпроса: подписът положен под НП № 1433/2009г. на РУП Карнобат и НП №1795/2008г. на РУП Айтос за наказано лице, на Г.Я.А. ли е.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за експертизата 200.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя да съдейства на вещото лице при поставената му задача, като при необходимост да представи сравнителен материал на вещото лице-графолог.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото Х.Б.Д. - експерт-криминалист, който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

За събиране н доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2014 година от 14.15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: