Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                                          Номер 1011         Година 18.07.2011          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                               2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф. 

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 589 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на ТД на НАП срещу решение № 272 от 10.02.2011г., постановено по н.а.х.д. № 4733 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно и прави искане за отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издадено наказателно постановление. В съдебно заседание чрез процесуалния се представител под държа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът – „Сейф турс” ООД, гр.***, редовно уведомен, в постъпило по делото становище с искане да бъде оставено в сила решението на БРС.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 455/24.06.2010 г. на Директора на ТД на НАП – Бургас, с което на „Сейф турс” ООД, гр.Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл.186, ал.1, т.1, б.”А” от ЗДДС. За да постанови решението си съдът е приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат извод за отмяна на наказателното постановление. По същество съдът е приел, че безспорно се установява, че упълномощено от управителя на дружеството жалбоподател лице е получило сумата от 3565 лева много преди 19.05.2010год., когато е издадена фискалната касова бележка, но не се установява по категоричен начин на коя дата е станало това. В този смисъл съдът е приел, че е  налице нарушение на чл.25 от Наредбата, но се касае за маловажен случай. Съдът е счел, че като не е съобразил тези особености на нарушението и не е приложил чл.28 от ЗАНН, наказващият орган  е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящата инстанция не споделя мотивите на първоинстанционния съд за приложение на чл.28 от ЗАНН и квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай”. Административно нарушение за което е санкционирано дружеството е формално, на просто извършване, тъй като в признаците на състава му не се включва настъпването на определени вредни последици, поради което не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК, във връзка с чл.11 от ЗАНН и да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, както е направил първоинстанционния съд.

В случая не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН, което по правните си последици представлява освобождаване на нарушителя от административнонаказателна  отговорност, поради което обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество.

От събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че от санкционираното дружество не е издадена фискална касова бележка за извършена продажба към момента на извършване на плащането, за което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност  на основание чл. 185 от ЗДДС.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г./. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от посочената наредба, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.

Текстът на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е възпроизведен и доразвит в чл. 25 от наредбата, ал. 1 на който гласи, че лицата, задължени да използват ФУ, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането и с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, а ал. 3 на същия член сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. От анализа на цитираните разпоредби на ЗДДС и наредбата се налага изводът, че за да възникне задължение за издаване на фискална касова бележка, следва да е налице извършена продажба на стоки или доставка на услуги, което в настоящия случай е факт.

От приложеният към делото Договор за организирано туристическо пътуване от 16.03.2010г. е видно, че между страните е договорено организираното провеждане на абитуриентски бал, като общата цена за плащане на мероприятието да бъде разделена на две вноски, а именно в срок до 16.03.2010год. – плащане в размер на 7 240 лв. и в срок до 30.04.2010год. плащане в размер на 3 565 лв. От събраните по делото доказателства безспорно се установява че към момента на извършване на плащането на втората дължима сума от страна на ПГМКР „Св.Никола” липсват данни да е издаден касов бон от „Сейф турс” ООД, гр.Бургас и сумата от квитанцията към съставения ПКО в размер на  3 565 лв. да е отразена в ЕКАФП на дружеството, с което е осъществен състава на нарушение по смисъла на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18. Що се отнася до представения фискален бон с № 0797 за сумата от 3 565 лв. издаден от „Сейф турс” ООД, гр.Бургас прави впечатление, че същият е с дата 19.05.2010год., а проверката извършена от длъжностните лица при ТД на НАП е от дата 20.05.2010 год., като видно от съставения протокол по време на проверката въпросният касов бон не е представен. Той не е представен и при съставянето на акта за установяване на административно нарушение на 04.06.2010г., като не са направени и възражения, че такъв бон е издаден. За първи път в сезиращата първоинстанционния съд жалба се излагат твърдения за неговото наличие, поради което се налага изводът, че този бон е издаден в последствие, след извършване на проверката, поради което не следва да се кредитира.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което постановеното от първоинстанционния съд решение, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХV-ти състав

 

РЕШИ:

           

ОТМЕНЯ решение № 272 от 10.02.2011г., постановено по н.а.х.д. № 4733 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас  и вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 455/24.06.2010 г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

                      

                               2.