Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      922                              от  11.05.2018 г.                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 588 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес ***, партер против Решение № 152/02.02.2018 г., постановено по НАХД № 5830/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 14-0769-001466/28.04.2014 г., издадено от Началник група  към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева, като районният съд е намалил санкцията на 400 лева. В касационната жалба се сочи, че оспореното решение е неправилно. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество и постанови налагане на санкция в размер на 250 лева. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът по касация – ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на В.Т.Т. против Наказателно постановление № 14-0769-001466/28.04.2014 г., издадено от Началник група  към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева

За да измени наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на административното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

Решението на Районен съд - Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Единственото касационно оплакване е, че първата инстанция неправилно е изменила размера на санкцията, като е постановила глоба от 400 лева. Според жалбоподателят този размер следва да бъде 250 лева. Оплакването е неоснователно. Глоба в размер на 250 лева се определя по реда на чл. 638, ал. 1, т. 1 – физическо лице, което е собственик и не сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. В настоящия случай глобата е  наложена по реда на чл. 638, ал. 3, съгласно която лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева.

Касационната инстанция намира, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/02.02.2018 г., постановено по НАХД № 5830/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                     2.