О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

566

 

гр. Бургас, 29. 03. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 588 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на А.А.К. - лишен от свобода, изтърпяващ наказание в затвора - гр. Бургас.

Жалбата (именувана молба) е депозирана чрез Районен съд Бургас, който с разпореждане № 401/08.03.2017г. е прекратил производството по НЧД № 1127/2017г. по описа на Бургаския районен съд и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд Бургас. Единственото искане, което се съдържа в молбата до Районен съд Бургас е „да се обърне много сериозно внимание“.

С разпореждане № 1558 от 10. 03. 2017г., след като е установил, че жалбата е нередовна, настоящият съдебен състав е дал подробни указания на жалбоподателя в 3-дневен срок от получаване на съобщението да уточни искането си до съда. Изрично го е уведомил, че при неизпълнение в дадения срок, съдът ще приеме, че липсва валидно искане за защита на нарушени права и ще прекрати производството по делото.

Съобщението за указанията на съда е получено лично от жалбоподателя на 16.03.2017г. (лист 5-6 от делото).

С молба от 17.03.2017г. А.А.К. е оспорил откритите от проверяващите вещи да са негова собственост, но отново не е заявил искане до съда. Заявил е, че „за това ще ви обясня в съда, като присъствам на делото“. Отново липсва посочване на конкретен акт, действие или бездействие на административния орган, които да бъдат предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

Следва да се отрази, че дадената от Районен съд Бургас - с разпореждане № 401/08.03.2017г., по НЧД № 1127/2017г. правна квалификация, не обвързва настоящият съд. Искането на жалбоподателя до съда не следва да се презюмира, а да е ясно и конкретно. Именно за установяване предмета на спора съдът е длъжен и е дал указания, които не са изпълнени. Твърдението за неграмотност на жалбоподателя не се споделя от съда, тъй като видно от изложеното в първоначалната молба до Районен съд Бургас, както и в молбата от 17.03.2017г. до Административен съд Бургас, А.А.К. е изложил обстоятелства, които биха могли да бъдат квалифицирани по различен начин, но при ясно изразено искане за защита от съда. В случая, за установяване предмета на спора, е без правно значение дали написаното е съобразено с правописните правила на българския език. Релевантно е да се установи неговият смисъл. Достатъчно е да бъде посочен конкретен административен акт или действие/бездействие на административен орган, което създава права или задължения или непосредствено засяга права, свободи или законни интереси на жалбоподателя (по арг. от чл. 21, ал. 1 от АПК), без да е нужно да се сочат конкретните му пороци, тъй като на основание чл. 168, ал. 1 от АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

Тридневният срок за изпълнение на указанията, е изтекъл на 20.03.2017 година (понеделник - работен ден).

До постановяване на настоящия съдебен акт жалбоподателят не е посочил дали оспорва законосъобразността на конкретен административен акт, нито действие или бездействие на административния орган, за установяването на което съда е издал разпореждане № 1558 от 10. 03. 2017г. Не е направено и искане за продължаване на дадения от съда срок.

Неизпълнението на разпореждане № 1558 от 10. 03. 2017г. е пречка съдът да извърши преценка дали е предметно компетентен да разгледа спора (напр. ако искането е за ревандикиране на отнетите вещи или пък е да се приеме за установено, че те не са негова собственост, то компетентен е общият съд, който следва да се определи по правилата за родовата и местна подсъдност, съгласно ГПК). Последното е пречка за съда да реши дали заведеното пред него дело му е подсъдно, респ. дали да повдигне спор за подсъдност, ако му е изпратено от друг съд, както е в настоящия случай.

Неотстраняването на нередовността, дори и след изтичане на срока предоставен от съда, е пречка за разглеждане на оспорването по същество, респ. има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

За законните правни последици съдът изрично е уведомил жалбоподателя с разпореждане № 1558 от 10. 03. 2017г.

Така мотивиран и на основание чл.158, ал.3 от АПК, вр. с чл. 150, ал. 1, т. 7 от АПК, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.К. - лишен от свобода, изтърпяващ наказание в затвора - гр. Бургас, заведена с вх. № 2359/10.03.2017г. по описа на Административен съд Бургас, изпратена по подсъдност с разпореждане № 401/08.03.2017г. по НЧД № 1127/2017г. по описа на Бургаския районен съд;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 588/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от връчването на А.А.К., което да се извърши при спазване нормата на чл. 84, ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилищата.

 

СЪДИЯ: