Р Е Ш Е Н И Е № 688

 

Номер     11.04.2016г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, деветнадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Христо Христов

                                                                             Членове:   1. Чавдар Димитров

                                                                                                2. Ванина Колева

 

при секретаря М.В. и прокурор Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 588 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на З.С.Б.,***, против решение № 220/18.02.2016г., постановено по НАХД № 151/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено издаденото от зам. кмета на община Бургас наказателно постановление № НП-10303/30.11.2015г. като на З.С.Б. е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189,ал. 12, във връзка чл. 178е от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 94, ал. 3, предл. 2 от същия. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се явява лично.

Ответникът – Община Бургас не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на З.С.Б., против издаденото от зам. кмета на община Бургас наказателно постановление № НП-10303/30.11.2015г.., с което на лицето е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189,ал. 12, във връзка чл. 178е от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 94, ал. 3, пр. 2 от същия.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 24.11.2015 г. в 11.15 часа служители на УКОРС към община Бургас установили, че лек автомобил марка „Киа“ собственост на З.Б., с рег. № А6775КН е паркиран върху тротоар, извън определените от администрацията места за паркиране. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правнозначимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. Между страните по делото липсва спор по отношение на установената пред районния съд фактическа обстановка.

Правилно е приел решаващият съд, че при съставянето на актът за установяване на административното нарушение и на наказателното постановление не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл.94, ал.3 от ЗДвП, за престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2.5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Неспазването на тези правила съставлява административно нарушение по чл.178е ЗДвП, в която разпоредба е предвидена санкция за водач, който неправилно паркира върху тротоара.

От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като на посочената дата и място в гр. Бургас, лек автомобил марка „Киа“ с рег.№ А6775КН е установен паркиран върху тротоара на ул. „Гладстон“ пред № 25. По делото не е налице спор, че този автомобил е собственост на касатора, както и че е бил паркиран именно от нея на посоченото място, като самата тя във жалбата сочи: „свалих тежък багаж… спрях за 1-2 минути“. С оглед така установената фактическа обстановка, следва да се приеме, че правомерно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на соченото основание.

В случая не са налице и основания за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай”. В чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. За да се прецени дали един случай е маловажен, по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 НК. По делото не са ангажирани доказателства, че извършеното нарушение, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно ниска степен на обществена опасност, поради което правилно наказващия орган и първоинстанционния съд не са приложили  тази разпоредба.

Ето защо обжалваното решение, като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

С оглед изложените дотук мотиви, настоящата инстанция намира проверяваното решение за съответно на материалния закон.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220/18.02.2016г., постановено по НАХД № 151/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………                         ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

                                                                                                  2……………………......