ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 934

 

24.04.2015г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти април, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 588 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.145 и сл. От Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Е.А. ***, със съдебен адрес: ***, против заповед № 284/09.02.2015г., издадена от инж. К. – директор на Дирекция „Строителство“ на Община Бургас. 

В представеното по преписката известие за доставка на писмо изх. № 94-01-26841/22/17.02.2015г., с което е съобщено за издаването на процесната заповед, липсват имената на лицето получило писмото, а отбелязаната дата е непълна., поради което съдът счита, е задължи директорът на Дирекция „Строителство“ Община Бургас да представи доказателства за точната дата и лицето, на което е връчена обжалваната заповед № 284/09.02.2015г., както и пощенски плик с клеймо, в случай, че жалбата е получена по пощата, а на жалбоподателя Е.А.А. е указал да представи доказателства за срочността на жалбата му, в случай, че е подадена по пощата.

В изпълнение на даденото разпореждане от община Бургас са представили още веднъж заверено копие на обратната разписка. От нея е видно, че Е. А. е получил лично срещу подпис  писмо от ЦАУ „Приморие“  изх. № 94-01-26841/17.02.2015г. действително датата на получаване не е пълна, но от пощенските клейма може да се направи обоснован извод , че годината е 2015г.  Поради което съдът приема, че обжалваната заповед е редовно връчена по реда на §4 от ЗУТ на Е.А..

 Жалбата е подадена чрез административния орган и видно от отбелязването върху нея и представената справка от деловодната система на община Бургас, заверена вярно с оригинала от служителя приел жалбата. Това е станало на  20.03. 2015г. В указания от съда срок, жалбоподателят не е представил доказателства за срочността на жалбата, като например такова, че е изпратена по пощата.

Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалбите и протестите срещу индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 ЗУТ, какъвто е заповед № 284/09.02.2015г., издадена от инж. К. – директор на Дирекция „Строителство“ на Община Бургас се подават в 14-дневен срок от съобщаването им. Събраните по делото доказателства сочат, че процесната заповед е редовно съобщена на жалбоподателят Е.А.А. на 04.03.2015 г. Срокът за нейното оспорване пред Административен съд Бургас е изтекъл на 19.03.2015г, поради което подадената от жалбоподателя на 20.03.2015 г. жалба се явява просрочена. Срокът е преклузивен и  с изтичането му се погасява самото право на обжалване, а наличието на такова е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството, поради което, на основание чл. 159, т.5 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а делото да се прекрати.

По изложените съображения, на основание чл.159,т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, 18-ти състав

 

 

ОПРЕДЕЛи:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.А. ***, със съдебен адрес: ***, против заповед № 284/09.02.2015г., издадена от инж. К. – директор на Дирекция „Строителство“ на Община Бургас

ПРЕКРАТЯВА   производството по адм. дело № 588/2015 по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

СЪДИЯ: