ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 588 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ФАРМ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Ч., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от юрисконсулт Т. Ж. – процесуален представител на ответника, с която моли за назначаване на съдебно-почеркова експертиза по делото по въпросите, поставени в молбата, във връзка с предоставена възможност от съда в предходно съдебно заседание по повод откритото производство по чл. 193 ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам молбата, която е във връзка с откритото производство по чл. 193 ГПК в предходно съдебно заседание по искане на процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВОКАТ Ч.: Считам, че по принцип такава експертиза е допустима, но в конкретния случай не може да бъде извършена, тъй като липсва годен сравнителен материал, тъй като документите, които сме оспорили, видно и от това, което самият преводач е отбелязал, са абсолютно нечетливи и ги няма оригиналите, т. е. за да направим сравнение между подпис и подпис би следвало да има оригинал. Другото, какво означава лично да събере сравнителния материал?

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: На място вещото лице може по ведомостите към дата 19.12.2009 г. да вземе сравнителен материал за лицата, които са работили във фирмата. Тези доказателства са представени във връзка с извършван обмен на информация с Гърция. Те се намират в офиса на ТД на НАП Сливен, в досието на жалбоподателя, но те са в заверени копия, не са в оригинали.

АДВОКАТ Ч.: Както многократно е заявено не разполагаме нито с копия, нито с оригинали на документите, върху които е съставен ревизионният акт, който оспорваме, и моят доверител не е участвал при изготвянето им. Ако допуснете експертизата, безспорно от подадените уведомления е ясно кои лица са работили във фирмата и евентуално може да направим спесимени на подписите. Предоставям на съда.

ПРОКУРОР КОЛЕВА: По така депозираната молба с искане за назначаване на графологична експертиза, считам същата за допустима и основателна. Всички обсъждани въпроси от процесуалните представители на двете страни са от компетентността на вещо лице. То може да прецени до колко следва да изиска сравнителен материал и от кого и съответно дали може да извърши експертизата върху копие или не. С оглед на това моля да допуснете такава експертиза, тъй като същата е важна за изясняване на обстоятелствата по делото.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да допусне поисканата от ответника съдебно-графична експертиза по делото, която да отговори на поставените в молбата на юрисконсулт Ж. въпроси като допустима и относима към предмета на спора, предвид откритото производство по чл. 193 ГПК на тези документи, с оглед целяните за доказване факти и обстоятелства. За целта, следва да се задължи ответникът да представи по делото в 14-дневен срок, считано от днес, списък на лицата, работещи във фирмата-жалбоподател – „Алфа фарма” ЕООД, към 19.12.2009 г., който следва да бъде предоставен на вниманието на вещото лице при изготвяне на експертизата. Също така, вещото лице при изготвяне на експертизата да вземе предвид наличните по делото материали, наличните в ТД на НАП, офис Сливен документи, конкретно посочени в молбата на юрисконсулт Ж., и при необходимост да посочи и друга необходима информация за изготвяне на заключението. За последното, да уведоми съда за оказване на съдействие.

Воден от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-графична експертиза по делото, която да отговори на поставените в молбата на юрисконсулт Ж. въпроси, като вещото лице съобрази наличните по делото материали, наличните в ТД на НАП, офис Сливен документи, конкретно посочени в молбата на юрисконсулт Ж., и при необходимост да посочи и друга необходима информация за изготвяне на заключението, след представяне на документ по делото за внесен предварителен депозит за изготвянето и от ответника в размер на 200 лева по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.Ж..

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи по делото в 14-дневен срок, считано от днес, списък на лицата, работещи във фирмата-жалбоподател – „Алфа фарма” ЕООД, към 19.12.2009 г., който следва да бъде предоставен на вниманието на вещото лице при изготвяне на експертизата.

УКАЗВА на ответника, че при наличието на оригинали на конкретните документи, предмет на изследване, те следва да бъдат представени, а ако е възможен друг способ за снабдяването с тях, следва да бъде осъществен.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  21.10.2013 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание и за изготвяне на заключение след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвянето му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: