ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети април                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 588 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ФАРМ” ЕООД гр. Сливен с управител Г.Г., редовно призован, се представлява от адвокат Ч., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

В залата присъства представител на Окръжна прокуратура Бургас, прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля на основание на чл.159, ал.1 от ДОПК да конституирате Прокуратурата на Република България, като страна в производството.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България в производството по делото, представлявана от прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Алфа фарм” ЕООД против Ревизионен акт № 201201579 от 21.11.2012 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърдено в обжалваната част с решение № 50 от 12.02.2013 г. на директора на дирекция „ОДОП” - Бургас, с искане за отмяната му в обжалваната част като незаконосъобразен, явно необоснован и немотивиран, и постановен при особено съществени нарушения на административно производствените правила и принципи на данъчния процес.

 

АДВОКАТ Ч. - Поддържам жалбата.

Моля да откриете процедура по чл.193 от ГПК, по оспорване на документите, върху които е съставен Ревизионен акт – инвойс фактури, ЧМР-ета, товарителници, платежни документи, които са крайно нечетливи. Считам, че са неистински такива и тъй като те са представени от ответника, считам, че в тяхна тежест е да се докаже истинността им. Описани са подробно в нарочна молба, която представям. Документите са представени от Гръцка фирма. Има хвърчащи подписи, няма посочено име, дори използваният печат е с друга форма и надпис, различен от използвания от доверителят ми.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Оспорвам жалбата, като неоснователна.

По така направеното искане за откриването на производство по чл.193 от ГПК по оспорване на документите, предоставям на съда. Искам да заявя, че ще се ползвам от така изброените документи. Същите са представени от контрагент на жалбоподателя, като моля да ми се даде възможност да ангажирам доказателства.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам искания за събиране на доказателства. Моля да уважите искането на жалбоподателя за откриване на производство по оспорване на посочените документи.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

АДВОКАТ Ч. – Заявявам, че оспорвам истинността и автентичността на изброените от мен документи.

 

С оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя оспорване на визираните в молбата му частни писмени документи и предвид изявлението на процесуалния представител на ответника, че ще се ползва от тях, на основание чл. 193 от ГПК, приложим съгласно § 2 от ДР от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на документите, описани в днес предоставената от адвокат Ч. молба, и ПОСТАНОВЯВА извършването на проверка на истинността на тези документи.

 

УКАЗВА на ответника, че на него лежи тежестта да докаже  автентичността и верността на оспорените частни документи.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност за ангажиране на доказателства в тази насока.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание за 08.07.2013 г. от 14:10 часа, за която дата и час са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: