О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас,    № 505     06.03.2018г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на шести март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д.№ 587/2018г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от АПК, във вр. чл.186, ал.4 от ЗДДС.

Жалбоподателят „Юнион“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ул. Демокрация №76 ет.2, е оспорил разпореждане по чл.60, ал.1 от АПК за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-37-0268881/28.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас. Със заповедта на жалбоподателя е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – кафе клуб „Какао“, находящо се в гр.Бургас, ул. Ал. Стамболийски №7 и е забранен достъпът до него за срок от 12 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС. В заповедта е материализирано и разпореждане за нейното предварително изпълнение, основано на чл.60, ал.1 от АПК, във вр. чл.188 от ЗДДС. Жалбоподателят твърди, че разпореждането за предварително изпълнение е незаконосъобразно и иска да бъде отменено.

Ответникът представя административната преписка едва на 06.03.2018г., след като на 02.03.2018г. след 14 часа липсват служтели, които да приемат и изпълнят незабавно съдебното разпореждане. Не изразява становище.

ФАКТИ:

Съгласно представения с преписката протокол за извършена проверка серия АА №0268881 от 25.02.2018г. служители на ТД на НАП Бургас са извършили проверка на търговски обект кафе-клуб Какао, находящ се в гр.Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ №7, стопанисван от „Юнион“ ЕООД. В проверявания обект била извършена контролна покупка на едно кафе, една вода и един чай , на обща стойност 5,20 от А.М. и М. Д. на 25.02.2018г. в 11.43часа, за която покупка не бил издаден касов бон от М. Д. М., барман. Установено било разминаване и в касовата наличност на същия обект, след като отчетена в ЕКАФП била сума в размер на 69,90 лв., а установени намясто в касата били 152,00лв.

Дневен отчет №005151/25.02.2018г., опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката. Бележка от компютърната конфигурация за извършената покупка. Служителят на дружеството е посочил, че няма възражения по направените констатации.

С втори протокол, сериен № АА 0268881, съставен по същото време и на същото място били отразени и следните констатации: че на 25.02.2018г. в 11.44ч. и в 11,48 часа била извършена покупка, за която не бил издаден фискален касов бон от лицето М. д. М., на длъжност Барман. Направената покупка включвала 1бр. кафе, 1бр. суха сметана и 1бр. кока кола на обща стойност 4,10лв., като се сочи да е била платена с банкнота от 05,00лева. Коментирано е било в същия протокол за това, че по време на проверката от органи по приходите било установено ниски обороти  за предходни дни съгласно отпечатани и залепени дневни отчети книгата за дневните финансови отчети, докато за около час и половина по време на проверката бил реализиран оборот от около 50,50 лева.

В хода на проверката са представени следните документи: дневен финансов отчет №005152/25.02.2018г. и №005160/25.02.2018г., опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката, 2бр. бележки от компютърна конфигурация за описаната с втория протокол покупка. Установено било, че дружеството е регистрирано по ЗДДС, като в обекта е регистрирано и работи ЕКАФП модел Daisy Expert 01 – KL с индивидуален номер № DY328067 и фискална памет № 36418867.

Въз основа на тези факти административният орган е приел, че жалбоподателят не е спазил реда и начина за издаване на ссъответен документ за продажба, издаден по установения ред за продажба, с което е нарушил разпоредбата на чл.118, ал.1, т.1, б.“а“. във връзка ал.4 от ЗДДС и чл.3, ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ. Извършеното нарушение представлява и основание за налагане на ПАМ по смисъла на чл.186, ал.1, т.2 от ЗДДС, за това административният орган е наложил ПАМ „запечатване на търговски обект и забрана достъпа до него за срок от 12 дни“.

Заповедта постановява запечатването да се извърши непосредствено с връчването на заповедта в присъствието на представител на дружеството-жалбоподател. Със заповедта още е указано на търговското дружество, че изпълнението на наложената с тази заповед ПАМ ще бъде прекратено на основание чл.187, ал.4 от ЗДДС по писмена молба на задълженото лице, подкрепена с доказателства, че предвидената за извършеното нарушение глоба или имуществена санкция е заплатена изцяло. Относими към настоящото производство са само мотивите, касаещи разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК.

Според тези мотиви фактическите основания за издаване на това разпореждане са девет. Първото и второто касаят описаните по-горе като извършени покупки, в разстояние на 1 минута – в 11,43 и в 11,44 часа, за които не бил издаден касов бон. Тези две непосредстсвено следващи се продажби били преценени като „доказателство за трайно поведение да не се отчитат реалните приходи от дейността“.

Според третото фактическо основание се касае за констатирано разминаване в касовата наличност на обекта и отчетеното по ЕКАФП в размер на 69,90 лв., от който факт е направен извод, че разликата се „дължи закономерно и на други неотчетени приходи“. Според третото по време на проверката органите по приходите установили ниски обороти за предходните дни съгласно отпечатани и залепени  дневни отчети в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство. Петото основание е това, че задълженото лице не е регистрирано по ЗДДС. Според шестото основание дневните обороти варират между 50 и 150,00 лева. Фискалният оборот за м. Януари 2018г. е в размер на 3 508,01 лева, а среднодневният, е 113,16лв., като оборота за 01.02.2018г. – 26.02.2018г. е 2 147,70 лева или среднодневен оборот в размер на 82,60 лева. Като седмо основание е посочено, че в обекта работи едно лице на пълен работен ден. От този факт е направено заключение, че „съпоставено с работното време на обекта; всеки ден от 07. До 00,00 часа без почивен ден е доказателство за допуснатите нарушения на данъчно-осигурителното законодателство. Според осното основание за налагане на ПАМ налице са непогасени задължения „което е ярко доказателство, че дружеството е неизряден платец“. Според последното основание, според ГФО за 2017г. резултатът е счетоводна печалба 2935,37 лева, за 2016г. е 3345,45 лева, за 2015г. счетоводна печалба 3423,76 лева., които ‚също са занижени в резултатот неотчитане в пълен размер на реализираните приходи“. 

Въз основа на тези факти органът е направил извод, че предварителното изпълнение е необходимо за да се защитят особено важни държавни интереси, изразяващи се в интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверявания търговски обект и за правилното определяне на реализираните от лицето доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъсненията на изпълнението да последват значителни или труднопоправими вреди за бюджета. Направени са изводи, че констатираното нарушение води до укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер в тяхната съвкупност и че това нарушение води до ощетяване на бюджета, от което следва според органа, че е налице значим интерес както за държавата, така и за обществото. Направен е извод, че с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Органът е направил извод и че установяването на укрити приходи от продажби попадат в хипотезата труднопоправима вреда по смисъла на чл.60, ал.1, предл.4 от АПК. В заключение административният орган е направил извод, че разпореждането за предварително изпълнение е съобразено както с характера, така и с целта на наложената ПАМ, а именно преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчното облагане.

Именно с оглед на това, според органа, отлагането изпълнението на ПАМ би попречило за постигане на посочените цели. Според органа превенцията срещу нежеланите резултати за фиска, а оттам и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварителното изпълнение на ПАМ.

При такаустановените факти и обстоятелства Съдът достига до следните правни изводи:

Дружеството-жалбоподател е заинтересована страна, като адресат на заповедта, в която се съдържа оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Правата му са пряко и непосредствено засегнати. Обжалването на разпореждането е извършено в срок, поради което за него е налице правен интерес и може да иска отмяна на постановеното разпореждане на органа за предварително изпълнение на наложената ПАМ.

Според чл.188 от ЗДДС принудителната административна мярка по чл.186, ал.1, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

Според чл.60, ал.1 от АПК в административният акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция.

Съгласно чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

Когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение.

Във всички останали случаи административният акт влиза в сила и може да бъде изпълняван, ако не бъде обжалван в срока за неговото обжалване или ако е обжалван, след като съдът се произнесе по неговата законосъобразност, т.е. след наличие на влязъл в сила съдебен акт, с който жалбата срещу административният акт е отхвърлена.

Случаите, при които административните актове се изпълняват след като влязат в сила обективират принципа, другата хипотеза, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон, е изключение.

Законодателят в чл.60, ал.1 от АПК е дал възможност на административният орган, в случаите, когато законът не предвижда предварително изпълнение на съответния административен акт, при наличието на някоя от предпоставките, визирани в тази разпоредба, с разпореждане органът да допусне такова предварително изпълнение. В тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка. Същите по своето ествство и характер сочат на някакъв вид изключителност или особеност, които конкретната хипотеза притежава, спрямо обичайните случаи от същия вид.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е нито цел нито идея на законодателя.

В процесният случай от справка, която съдът извърши в деловодната система на Административен съд Бургас установи, че за цялата 2017г., както и за 2018г. до към настоящия момент всеки обжалван административен акт издаден от този орган на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС съдържа разпореждане за предварително изпълнение. Такъв е и процесният акт. Така административният орган придава изключителност на издадените по реда на чл.186 от ЗДДС административни актове, каквато самият законодател не е предвидил в ЗДДС, защото в противен случай би постановил предварително изпълнение на този тип административни актове със самия закон.

От всички фактически основания изложени в заповедта с доказателствата по преписката са доказани първото, второто и третото, т.е. – извършените от служител на дружеството три административни нарушения на 25.02.2018г., констатирани едновременно или в рамките на около една минута време между тях, изразяващи се в в двукратно неиздаване на касов бон за две поредни покупки от единствения служител на дружеството, както и констатирано разминаване в касовата наличност, без твърдение и доказателство в съставения за това нарушение АУАН, че това е довело до неотчитане на приходи.

Твърдението, че жалбоподателят декларира сравнително ниски обороти за предходните дни, напрактика не може да буде проверено за верността му, доколкото не е посочена базата за сравнение. Дали оборотите са ниски в сравнение с такива от предходните месеци, или в сравнение с оборотите на други заведения или в сравнение с такива на други търговски обекти в района. Няма доказателства какви са размерите на обичайните обороти на търговци с такава дейност и мащаб, за да се изведе заключение, че тези на жалбоподателя са ниски. По делото е представена разпечатка за размера на годишния финансов резултат за 2012г. – 2017г., видно от която финансовият резултат на дружеството е счетоводна печалба, поради което изводът за избягване отчитането на реалните приходи от дейността е необоснован. Представена е и справка за задълженията на дружеството към 21.02.2018г., според която дължимата сума ведно с лихвите е 92,57 лева, посочени като „остатък“, без лихва, което идва да посочи, че касаят остатък по лихва, която видно от справката е в по-голяма си част платена,  т.е. липсват доказателства, че дружеството е неизряден платец, както се твърди в заповедта, тъй като установените задължения са остатък за момента на чието възникване липсва дори информация, т.е. възможно е да са задължения, погасени по давност, които би следвало служебно да бъдат отчислени от данъчното досие на задълженото лице, но практически не се прави. Поради изложеното, както и фактът, че дружеството е със сериозен капитал от 5000,00 лева, не може да има съмнения относно изрядността на дружеството като длъжник по отношение на фиска.

От така изброените факти не могат да се обосноват изводите направени от органа по-долу в заповедта. До тях не може да бъде достигнато и след преценка на факта, че дружеството не е регистрирано по ДДС, както и другия, че има един единствен служител. Напртотив, тези факти в комплект с размера на оборотите, местоположението на заведението – касае се за квартално (кв. Възраждане, според описаното местонахождение), а не за централно заведение изграждат без противоречива представа за малък почти едноличен бизнес. Разбира се това не оневинява допуснатото от работника нарушение, а отговорността на дружеството е безвиновна, ирелевантно дали пропускът е на негов служител, управител или на др. лице с отношение към дружеството. 

Отделно от изложеното дотук, следва да се спомене, че след като ПАМ може да се наложи само въз основа на констатираното наличие на някоя от хипотезите визирани в чл.186, ал.1 от ЗДДС, мотивирането на нужда от предварителното изпълнение на тази ПАМ следва също да се извежда от фактите относими към основанията за издаването й, т.е наличието на публични задължения, които не произхождат от извършеното нарушение, за което се постановява ПАМ, както и липсата на регистрация по ЗДДС или броя на работниците в заведението не могат да обосноват нужда от нейното предварително изпълнение.

Мотивите на административния орган извън изрично изброените фактически основания са общи и абстрактни, вкл. и в случаите, когато органът описва нарушението. 

Не може да се твърди, че нарушението ощетява бюджета и засяга значим интерес за държавата и обществото до степен на изключителност, изискваща незабавното изпълнение на мярката. Напротив, обратно съдебният състав наблюдава тенценция на интерес от страна на данъчните субекти да водят дела по рда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ в хипотезите на отмяна на заповеди като процесната по същество, което натоварва безмислено държавния бюджет с непредвидени разходи. Това важи особено след въведените с измененията на ЗДДС в разпоредбата на чл.187, ал.1 ЗДДС гаранции за реализиране на мярката навсяка цена, дори в случаите, когато обектът е бил напуснат от търговеца.

Както беше посочено по-горе, заповедта за налагане на ПАМ по ЗДДС е административен акт, за който законодателят не е допуснал предварително изпълнение по нормативен път. Това означава, че по принцип целта, за която се налага ПАМ на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС ефективно може да бъде постигната без да се налага предварителното изпълнение на тази мярка. Самата мярка се състои в запечатването на търговския обект, в който е констатирано нарушението, за определен срок, не по-дълъг от 30 дни. Със запечатването на търговския обект се цели преустановяване на административното нарушение. С тази ПАМ не може да се защити фиска, защото изпълнението й не се състои в събирането или предотвратяване на разхищаването на средства и имущество, които съответния търговец притежава и които могат да послужат за ефективно събиране на дължими публични задължения. Затова нейното предварително изпълнение по никакъв начин не може да допринесе за защита интереса на държавния бюджет, свързан със заплащането на данъци върху действително реализирани приходи, както твърди органа. Ефектът от изпълнението на процесната ПАМ не би бил по-различен, ако тя се изпълни след като административният акт, който я постановява влезе в сила. Нещо повече, в случай че междувременно бъде издадено и НП, за да избегне репресията на ПАМ е налице вероятност нарушителат доброволно да внесе наложената му имуществена санкция в хипотезата на чл.187, ал.4 ЗДДС, което по съществото си представлява допълнителен приход в държавния бюджет.

С предварително изпълнение на ПАМ, като процесната не може да се предотврати настъпването на труднопоправимата вреда, защото със запечатването на търговският обект не може да се постигне предотвратяване на укриването на приходи, нито да се обезпечат публичните вземания възникнали от тези укрити приходи. То не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има.   

На следващо място, абсолютно неправилно административният орган счита, че превенцията срещу ощетяване на фиска е именно разпореждането за предварително изпълнение. Предварителното изпълнение означава единствено, че административният акт ще бъде изпълнен преди да е влязъл в сила. Заповедта за налагане на ПАМ, с която е постановено запечатване на търговски обект няма по никакъв начин да обезпечи неощетяването на фиска, защото чрез запечатването на търговския обект не могат да се събират данъчни задължения. Напротив, така дейността на търговеца временно ще бъде спряна, а от там и неговите приходи, които да обезпечат плащането на публични задължения. 

Административният орган неправилно счита, че всеки административен акт, постановяващ ПАМ по реда на ЗДДС, следва да подлежи на предварително изпълнение. Не е такава целта на закона, нито е налице в конкретния случай някоя от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК.

По изложените съображения обжалваното разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-28-0131363/22.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.60, ал.5 и 6 от АПК, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-37-0268881/28.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас.

 

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

СЪДИЯ: