Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              08.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на десети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: С. Христов

 Членове: 1.Веселин Енчев                  

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 587 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.П.К., ЕГН ********** ***, кафе “Грация” против Решение №271/03.02.2012г., постановено по НАХД №4797/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление №34228-О-0008247А/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева, като е намалил така наложеното наказание глоба до размера от 53 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и отмени измененото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на С.П.К., ЕГН ********** ***, кафе “Грация”, против наказателно постановление №34228-О-0008247А/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е изменил атакуваното постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. При издаването на акта и наказателното постановление са съобразени разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и сроковете на чл.34 от ЗАНН. Прието е, че актът е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, а постановлението в шестмесечния срок от съставянето на акта, както и че описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка се установява от събраните доказателства.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Първоинстанционния съд, както и наказващият орган са приели, че физическото лице е адресат на императивните норми на КСО и е нарушил разпоредбите на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, като не е подал в срок до 31.03.2009г. декларация образец №6  за месец февруари 2009г.

Този извод на съда и АНО е неправилен.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от КСО Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

Видно от АУАН №0008247/16.09.2009г., като нарушител на описаните по-горе норми е посочен Касаторът С.К. в качеството му на представляващ “Пролет” ЕООД. Така отразената констатация на нарушителя е възпроизведена и в оспореното НП и решението на първоинстанционния съд. Същата е непревилна. Осигурител по смисъла на чл.5, ал.1 КСО се явява търговското дружество “Пролет” ЕООД , а не физическото лице негов управител и собственик на капитала. От друга страна именно на осигурителя е вменено задължението за подаване на посочената справка-декларация. В тази връзка нарушител на разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 КСО, както се установява това от чл.355, ал.1 КСО е допустимо да бъде само физическо лице нетърговец, явяващо се осигурител по смисъла на чл.5, ал.1, какъвто в настоящият случай С.К. не е. Вместо да бъде ангажирана адм. наказателната отговорност на осигурителя “Пролет” ЕООД, неправилно е бил санкциониран управителят на дружеството, поради което решението на първоинстанционния съд, с което е изменено оспореното НП като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, както и самото НП, като бъде уважена касационната жалба.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №271/03.02.2012г., постановено по НАХД №4797/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление №34228-О-0008247А/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, като е намалено наложеното наказание глоба от 100,00 лева на 53,00 лева и вместо него постанови,

ОТМЕНЯ наказателно постановление №34228-О-0008247А/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на С.П.К., ЕГН ********** ***, кафе “Грация” е наложена глоба в размер на 100 лева

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.