Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  714           /20.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на тридесети март две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 586/2017 година

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Йони – 2016“ ООД, със седалище и адрес на управление град Бургас, ж.к. „Изгрев“, **, ЕИК **  против решение № 212/23.12.2016 година по н.а.х.д. № 402/2016 година на Районен съд – Поморие (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 1451/11.07.2016 година на заместник - директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение по чл. 25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите (Наредбата) във връзка с чл. 118 ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението като неправилно, издадено в нарушение както на материалния закон, така и на процесуалния закон. Излага аргументи за неправилно вменено на дружеството нарушение. Счита, че извършител на нарушението е продавач – консултанта – З.М.П..

Иска се отмяна на решението на РС и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП търговецът е санкциониран за това, че при извършена оперативна проверка на 16.06.2016 година, около 15:00 часа, в стопанисван от него търговски обект – пекарна „Йони“, находящ се в град Поморие, улица „Княз Борис I“ №136 е установено, че при направена контролна покупка на един брой закуска на стойност 1,00 лева, заплатена в брой, не е издаден фискален бон от регистрираното фискално устройство, неработещо към момента на проверката. Не е била издадена и ръчно касова бележка.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушението е доказано.

Настоящият касационен състав споделя изцяло мотивите на РС.

Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път. Текстът на чл.118 ал.1 от ЗДДС е възпроизведен и доразвит в чл.25 от Наредбата, ал.1 на който гласи, че лицата, задължени да използват ФУ, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането й с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, а ал.3 на същия член сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. От анализа на цитираните разпоредби на ЗДДС и наредбата се налага изводът, че за да възникне задължение за издаване на фискална касова бележка, следва да е налице извършена продажба на стоки или доставка на услуги, което в настоящия случай е факт.

На купувача, извършил контролната покупка (служител на НАП), не е издаден фискален бон. Тези обстоятелства са идентични с обстоятелствата, описани в съставения АУАН. В производството пред РС е разпитан и актосъставителя, чиито показания РС е кредитирал, като подробни, логични и съответстващи на фактическата обстановка, установена с АУАН.

Несъстоятелни са възраженията изложени в касационната жалба, че за извършеното нарушение административнонаказателна отговорност следва да носи не дружеството, а продавач – консултанта, чието задължение е да издава касови бележки. Правилото на чл. 118 ал.1 от ЗДДС установява по ясен и еднозначен начин задължение за всяко регистрирано и нерегистрирано по ЗДДС лице, да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Затова и при изписването на нарушените законови разпоредби както в АУАН, така и в НП, наказващия орган изрично е посочил връзката на чл.25 ал.1 т.1 от Наредбата с чл.118 ал.1 от ЗДДС.

             Издаването на касова бележка е нормативно установено задължение на субектите, стопанисващи и/или управляващи търговски обекти, което следва да се изпълнява при съответните предпоставки. Отговорността на дружеството е обективна, доколкото същата се ангажира за виновното действие или бездействие на лицата, чрез които се осъществява обслужващата го дейност в нарушение на закона.

Затова и законосъобразно жалбата му срещу НП е отхвърлена.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212/23.12.2016 година по н.а.х.д. № 402/2016 година на Районен съд – Поморие.

           

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: