Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 915

 

гр. Бургас, 16 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: Г. РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 586/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от В.Я.Я., против решение № 217/18.02.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6021 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 15-0769-003177/09.11.2015 г., издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Бургас, с което на В.Я.Я. за нарушение на чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл.първо ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50 лева, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 (шест) контролни точки и за нарушение на чл. 104а от ЗДвП и на основание чл. 183,ал. 4, т. 6 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50 лева, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 (шест) контролни точки.

     Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че съдът в противоречие със закона е приел липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяваща се в допусната грешка в последната цифра от ЕГН на касатора, посочено в АУАН. Отделно от това твърди, че пред първоинстанционния съд нарушенията не са били доказани от наказващия орган.

     В съдебно заседание касаторът поддържа искането си за отмяна на първоинстанционното решение.

     Ответникът по касационната жалба не се явява, не изпраща представител.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Правилно първоинстанционният съд не е отчел като съществено нарушение на процесуалните правила допуснатата грешка в изписване на ЕГН на санкционираното лицев АУАН. Както в АУАН, така и в наказателното постановление са посочени достатъчно данни, въз основа на които извършителят на нарушението да е възможно да бъде индивидуализиран. Освен това, с допуснатата в АУАН грешка по никакъв начин не е накърнено правото на защита на това лице.

Не е налице и противоречие между фактите, изложени в АУАН и в наказателното постановление така, както счита касаторът, защото посочването на ЕГН на санкционираното лице не е факт, въз основа на който да е възможно да бъде направена преценка за съставомерност на нарушението.

Съдът намира за неоснователно и възражението за недоказаност на нарушенията, за които с наказателното постановление е била наложена санкция.

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел е бил разпитан актосъставителят С.П., който изрично посочва, че е възприел визуално факта на водене на разговор от жалбоподателя по мобилния телефон, както и липсата на поставен обезопасителен колан. Този свидетел изрично посочва, че коланът изобщо не е бил „дръпнат“, така че да е възможно да бъдат обсъждани впоследствие възраженията на касатора за начина на поставяне на колана.

Съдът намира, че твърденията на касатора, че не е разговарял по мобилния телефон, а само го е премествал в купето и че е използвал обезопасителния колан, но не по начин, по който е следвало да бъде извършено използването според наказващия орган, съдът намира за защитна теза, защото тези възражения за първи път са наведени пред касационната инстанция. Нито при съставяне на АУАН, нито в жалбата пред първоинстанционния съд са били правени подобни възражения.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното решение не страда от пороци, които да обосноват отмяната му и затова следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 217/18.02.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6021 по описа за 2015 година на Районен съд гр.Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               ЧЛЕНОВЕ: