ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 30.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  586  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  12,50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ТЕО-91” ЕООД - редовно призован, се представлява от Т.С. – управител.

Ответникът – Община Бургас - редовно призован, се представлява от гл. юк. С. А..

 

УПРАВИТЕЛЯТ С.: Да се даде ход на делото. Запозната съм с преписката.

ЮК. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

УПРАВИТЕЛЯТ С.: Поддържам искането за спиране на Заповед № 173 от 25.01.2010 г.

Представям и моля да приемете разходите, направени за общо трите обекти и само за процесния обект – това са извлечения от нашите счетоводни документи, с тях обосновавам стойността на процесния обект. С тези документи доказвам на каква стойност е осчетоводен обекта. Изискванията, които са поставени от концесионера за трите обекта, които са посочени в обобщената оборотна ведомост са направени по техни изисквания, защото на пясъка не може да се строи и трябва да се използват съответните метални конструкции. Обектът е специално поръчан и изработен, той не може да бъде сложен, където и да е било, направен и за да може да бъде разположен върху сложната метална конструкция, която се изгражда върху бетонни блокчета, разположени върху пясъка на плажа.   Със събарянето на павилиона ще се  събори и медицинския пункт, понеже те са с обща конструкция, която основно е в моята част, и част от нея е медицинския пункт, който е законно регистриран в схемата на плажа и не подлежи на никакви санкции. Не може да се направи разделяне на двата обекта.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛКАТА С.: Вие ли сте изградили медицинския пункт?

 

ОТГОВОР НА УПРАВИТЕЛКАТА С.:  Да.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ УПРАВИТЕЛКАТА С.: Кой от трите обекта, описани в обобщената оборотна ведомост, представлява процесния обект?

 

ОТГОВОР НА УПРАВИТЕЛКАТА С.:  Подвижен павилион „бункур” – сметка ***/3.

 

ЮК. А.: Оспорвам жалбата и особеното искане за спиране предварителното изпълнение. Оспорваме твърденията за неизбежно понасяне на материални вреди. Оспорвам и представените в  днешното съдебно заседание доказателства, с оглед тяхната удостоверителна сила, че това се отнася за процесния преместваем обект, тъй като видно и от изявлението на жалбоподателката обекта не е преместваем и освен това, обекта е с площ надвишаваща площта по схемата на преместваемите обекти на морския плаж, с което се нарушават императивната разпоредба на ЗУЧК – чл. 10, ал. 4, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 2. Общо площта за цялата конструкция, която включва и медицинския пункт и преместваемите обекти е повече от разрешеното. Видно от приложената административна преписка, обектите изградени от жалбоподателя, включително и процесния, надвишават утвърдената от МРРБ квадратура и по тази причина се явяват неправомерно поставени – в отклонение на предписанията на схемата и закона. Ето защо жалбоподателят необосновано твърди, че ще понесе вреди от собственото си неправомерно поведение. 

На следващо място, по схемата от 2010 г., също не се предвижда поставяне на преместваем обект с такава площ, което е още едно основание за отхвърляне на искането за спиране предварителното изпълнение.

Предвид изложеното моля да оставите без уважение искането. Подробни фактически и правни доводи, относно неоснователността на искането съм изложил в писмено възражение, депозирано по делото.

Да се приемат доказателствата от  днешното съдебно заседание и административната преписка.

С оглед установяване материалната компетентност на административния орган, моля, да приемете заповед за делегиране на правомощия № 3544/23.12.2008 г., Трудов договор на административния орган, Длъжностни характеристика на актосъставителите.

 

УПРАВИТЕЛКАТА С.: Не съм съгласна с казаното от юк. А.. Имам три павилиона, които не са ресторанти и са законно поставени и ще влязат в схемата, тъй като се ползват като склад за спасители и сърф учители. Ако в момента се предприеме нещо, аз съм направила много разходи, които не могат да се възстановят, а и ще се наруши  цялостта на обекта включително и на медицинския пункт. Не може да се разруши само част от скарата. 6 кв.м. не са мои, а са склад.

 

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя Обобщена оборотна ведомост на синтетични сметки с натрупване на „ТЕО 91” ЕООД за 2005 г., както и извлечение от хронологичен регистър на „ТЕО 91” ЕООД за 2005 г.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно опис представен от ответника.

ПРИЕМА и представените в днешното съдебно заседание доказателства за компетентността на органа, издал административния акт, а именно Заповед № 3544/23.12.2008 г. на кмета на общината, трудов договор от 13.11.2007 г. и длъжностна характеристика на специалист „СК”, утвърдена от гл. секретар на Община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания.

 

УПРАВИТЕЛКАТА С.: Моля да се спре предварителното изпълнение на заповедта, за да се разгледат истинските аргументи в основното производство.

 

ЮК. А.: Да се остави без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед. Изложил съм подробни доводи в писмено становище.

 

След като се запозна със становището на страните по съществото на спора         съдът намира, за установено следното:

        

О П Р Е Д Е Л И:

 

         Делото е образуване по искане на „ТЕО 91” ЕООД с ЕИК 102200577, за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед № 173/25.01.2010 г. на заместник-кмета на Община Бургас.

         Съдът, като взе предвид събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

         Искането е допустимо. Разгледано по същество, то е неоснователно.

         Оспорената заповед е постановена, на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, и с нея се нарежда на жалбоподателя да премахне поставен от него преместваем обект – павилион с площ от 18 квадратни метра, разположен под № 23 по схемата на морски плаж „Бургас-север” град Бургас, в нарушение на разрешение за поставяне на преместваем обект с площ от 10 квадратни метра.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповеди по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, като съдът може да спре изпълнението на тези административни актове.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече, или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което в конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта. Твърденията му за наличие на основания са бланкетни и не са подкрепени с надлежни доказателства. От съдържанието на вменените му задължения за премахване на преместваеми съоръжения не може да се установи причиняването на значителни или трудно поправими вреди за жалбоподателя, съпоставими и противопоставими на презюмирания обществен интерес.

Оборотната ведомост, в която е описан обекта е от 2005 г., тоест отразява определени стойности към период, който е неотносим към момента на издаване на заповедта. Не са представени доказателства за общия оборот на търговското дружество за 2009 г., въз основа на който съдът да може да съпостави общия размер на паричния поток, реализиран от дружеството и стойността на процесния обект, дори на стойността от 2005 година, за да прецени налице ли е значителна вреда. Не са представени доказателства за конструктивните особености на обекта, нито доказателства, че евентуалното му премахване ще го засегне по начин, по който е невъзможно сглобяването или поставянето му на друго място.

Ето защо, съдът счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на заместник-кмета на общината за недоказано и неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на  „ТЕО 91” ЕООД с ЕИК 102200577, за спиране предварителното изпълнение на обжалваната Заповед № 173/25.01.2010 г. на заместник-кмета на Община Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба до Върховен административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: