РЕШЕНИЕ

 

        №910                                  дата   11 май 2018г.                      гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 30 април 2018г., в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К. Л.

Прокурор:……………………..

 

разгледа адм. дело № 585 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.186, ал.4 от ЗДДС.

            Предмет на оспорване е Заповед № ОП-10-0271935/23.01.2018г. на  директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3, от ЗДДС, за нарушение на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка, представляваща запечатване на търговски обект – селскостопанска аптека, находяща се в гр.Сливен, ул.“Цар Симеон“ № 6, стопанисван от „КОРЕКТ“ ООД, гр.Сливен, за срок от 14 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

            Жалбоподателят „КОРЕКТ“ ООД счита заповедта за незаконосъобразна, като изложените възражения могат да се отнесат само към продължителността на срока на наложената мярка, а не по същество на нарушението, като в тази връзка страната възразява, че не са били взети предвид сезонния характер на оборота в обекта, нЕ.ото местоположение при множество съседни обекти с аналогична търговска дейност, което води до по-ниски обороти от продажби. Останалата част от изложението в жалбата касае искането за отмяна на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение, което не е предмет на спора по същество. Иска се отмяна на заповедта.  

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата, както и представя допълнителни доказателства относно липса на публични задължения към Община Сливен, както и такива към бюджета, както и доказателства за възлагане на ревизия на търговеца.

            Административният орган се представлява от двама юрисконсулти, които пледират за отхвърляне на жалбата поради доказаност на нарушението, а представените допълнително доказателства считат за неотносими, както и претендират  разноски за юрисконсултско представителство.

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт  и депозирана в предвидения от закона срок, а разгледана по същество, е неоснователна.

            Видно от мотивната част на оспорената Заповед № ОП-10-0271935/23.01.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, органът се е позовал на извършена на 20.01.2018г. оперативна проверка в търговския обект на жалбоподателя, при която е било извършено наблюдение от органи по приходите, при която е било констатирано, че при обслужването на клиент в присъствието на проверяващите е била извършена продажба на стока на стойност 5лв., заплатена в брой, за което не е бил издаден фискален бон от наличното и работещо в обекта фискално устройство. Веднага след тази продажба един от проверяващите също е закупил стока на стойност 1,20лв., заплатена в брой и получена от продавача в обекта, но също не е била регистрирана във фискалното устройство. За проверката е съставен Протокол № 0271935/20.01.2018г., в който са описани горните констатации, подписан без възражения. Извършен е разчет на касовата наличност, при който е установена положителна разлика от 159,05лв., за които няма данни са били въведени в касата, т.е. да представляват средства различни от постъпления от продажби. При тези данни административният орган е приел, че е нарушена нормата на чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ относно задължението за регистриране и отчитане извършени  доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство. Като правно основание на издадената заповед за налагане на ПАМ са посочени разпоредбите на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187 от ЗДДС.  Принудителната мярка е наложена за срок от 14 дни.        Заповедта е законосъобразна.

Съгласно нормата на  чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което: 1. не спази реда или начина за: …….....  а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. В конкретния случай са налице материалноправните предпоставки за налагане на процесната ПАМ, тъй като е налице хипотезата, касаеща нарушение свързано със задължението за фискализиране на продажбата чрез издаване на фискален бон за извършеното плащане. Безспорно е, че търговецът следва да спазва реда за издаване на фискален бон/системен бон за извършените от него продажби, чрез регистрирането им посредством фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система.  Контролният орган е констатирал неизпълнение на това задължение, като е установил на място извършена продажба на клиент, за която не е бил издаден касов бон, както и втора продажба, извършена от проверяващите, също заплатена в брой, която отново не е била регистрирана. Жалбоподателят по същество не оспорва вмененото му нарушение, респ. не отрича, че не е издал фискални бонове при извършените две продажби на клиенти на процесната дата. В този смисъл, безспорно установено е, че търговецът не е спазил реда и начина за издаване на съответен документ за продажба, което съответства на хипотезата на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС за налагане на процесната ПАМ, като при наличието на предпоставките на тази правна норма органът е длъжен да издаде заповед за прилагане на ПАМ, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, т.е. действа в условията на обвързана компетентност, независимо от това дали ще бъде ангажирана административнонаказателната отговорност по реда на ЗАНН на търговеца. Последващо предприетите дисциплинарни мерки от страна на дружеството като работодател спрямо работника, неиздал касовите бонове, е без правно значение за законосъобразността на наложената мярка, поради което възраженията в жалбата в тази насока са неотносими. Неотносими са също така и представените допълнителни доказателства относно липса на публични задължения към общината и държавата, както и започналото спрямо търговеца ревизионно производство, които нямат връзка с налагането на процесната ПАМ, респ. не са част от правнозначимите факти, които следва да се съобразяват при издаване на процесната заповед.     

Нормативната продължителност на процесната принудителна мярка е със срок до един месец. В случая са изложени мотиви по отношение на продължителността на срока на наложената ПАМ за период от 14 дни, като административният орган се е позовал на обстоятелството, че създадената организация на работа в обекта позволява част от оборота да не се отчита чрез фискалното устройство, което води до невъзможност да се проследяват реализираните обороти, което води до ощетяване на фиска поради намаляване на данъчната основа, подлежаща впоследствие на данъчно облагане. Така посочените мотиви в достатъчна степен обосновават определянето на продължителността на наложената мярка, поради което не се констатира  несъразмерност, а обстоятелството, че нарушението е констатирано за първи път самò по себе си не обосновава извод за намаляване срока на действие на мярката, а от друга страна данните сочат, че се касае за случай, когато не са били отчетени две последователни продажби на различни клиенти .

С оглед на изложеното, жалбата е неоснователна, следва да бъде отхвърлена, като с оглед този изход на процеса в полза на ответната страна следва да бъде присъдени разноските по делото в минимален размер от 100лв. на основание чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, поради което и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОРЕКТ“ ООД, с адрес на управление в гр.Сливен, ул.“Харкан“ № 8 против Заповед № ОП-10-0271935/23.01.2018г. на  директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас.

ОСЪЖДА „КОРЕКТ“ ООД, с адрес на управление в гр.Сливен, ул.“Харкан“ № 8, с ЕИК 119011734 да заплати на ТД на НАП Бургас сумата от 100лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          СЪДИЯ: