ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети април                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 585 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРЕКТ“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с пълномощно на лист 34 от административно дело № 31/2018г. по описа на Административен съд гр.Сливен.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Динева и юрисконсулт Егов, двамата представят днес пълномощни.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата да бъде отменена постановената заповед.

Представям писмени доказателства, които моля да приемете, а именно: удостоверение за липса на задължения на жалбоподателя към държавата към 15.02.2018г.; Заповед за възлагане на ревизия от 05.02.2018г., която все още не е завършила; удостоверение за липса на задължения към Община Сливен.

Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт ДИНЕВА: Оспорваме жалбата като неоснователна. Няма да сочим други доказателства. Моля да приемете представената административна преписка.

По отношение на днес представените от жалбоподателя доказателства, по принцип не възразявам същите да бъдат приети, но считаме неотносими към настоящия спор, доколкото на първо място заповедта за възлагане на ревизия на дружеството –жалбоподател върви по съвсем друго производство и няма отношение към настоящия спор.

 

Юрисконсулт ЕГОВ: Бих добавил само, че удостоверението за местни данъци и такси също е неотносимо към настоящото дело.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.С. писмени доказателства, като по отношение на тяхната относимост за решаването на спора съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 31/2018г. по описа на Административен съд гр.Сливен.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите изцяло жалбата на моя доверител. Съобразно представените с преписката писмени доказателства се установи, че към тази дата е извършена проверка. Това е неоспоримо от двете страни, но наложеното предварително изпълнение на наложената мярка бе отменено от Районен съд гр.Сливен и в последствие потвърдено от Административен съд гр.Бургас.

Относно представените три писмени доказателства днес:

Заповедта за възлагане на ревизия е представена с оглед на това, че от 05.02.2018г. дружеството е в процедура на ревизия, но до момента тя все още не е приключила. През този период не е извършена друга проверка, а и в предходните години не е правена проверка на НАП и няма констатации за подобни нарушения и по същество това нарушение представлява първо.

От представените удостоверения за липса на задължения се доказва, че този търговец е изряден и няма нарушения.

Относно констатациите за две допуснати нарушения, считам че тези нарушения са сериозни и затова има наложено административно наказание на длъжностното лице, за да не се повтаря. Взета е под внимание тази проверка и е организирана дейността, така че повече да не се повтори това нарушение.

Считам, че наложената административна мярка е изключително тежка и сериозна и тя следва да се прилага, когато и нарушенията са изключително сериозни и с постоянен характер. В постановената заповед на административния орган няма мотиви защо се преминава към толкова тежка мярка, която да доведе до ограничаване на дейността на този търговски обект, неговото затваряне с месеци наред, тъй като все още ревизията не е приключила и към този момент все още е затворен.

Затова считам, че мотивите са непълни, неконкретизирани, дори в повечето случаи те не касаят конкретния случай, а общата практика и принципи, които НАП прилага при извършване на своите проверки и при констатиране на нарушения.

Считам, че тези две нарушения са повод да бъдат налагани санкции и това в последствие може да се случи, но не бива да бъдат повод за налагане на такава тежка административна мярка каквато е издадената заповед.

Считам, че следва да се отмени този административен акт, поради нарушение на закона и съобразно практиката на съдилищата да бъде отменен изцяло.

Не претендираме разноски в настоящото производство.

 

Юрисконсулт ДИНЕВА: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите оспорената заповед за налагане на принудителна административна мярка като законосъобразна. Безспорно е установено извършеното административно нарушение, а именно, че при извършване на продажби не са издадени фискални бонове. С оглед на това нарушение на чл.25 от Наредба № Н-18 не е спазен реда и начина за издаване на съответния документ от продажба. С оглед на което са налице фактическите основания за издаване на оспорената заповед. Органът издал заповедта се е съобразил с всички факти и обстоятелства при издаване на същата, заповедта е мотивирана и е наложена с правно основание чл.186, ал.1, т.1а от ЗДДС.

С оглед горното, моля след като се запознаете с преписката да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна оспорената заповед за налагане на принудителна административна мярка.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съобразно Наредбата за минимално адвокатско възнаграждение.

 

Юрисконсулт ЕГОВ: Бих добавил това, че за срока за налагане на тази ПАМ е повлияло на административния орган факта, че има много неотчетени продажби в обекта, след като са направени анализи на неотчетените обороти, в резултат на което води до ощетяване на фиска,  тъй като не могат да бъдат определени точно публичните задължения на търговеца.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: