Р Е Ш Е Н И Е

 

             704                                       13.04.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 585 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от К.Д.Н., ЕГН **********,***, против Решение № 63 от 15.02.2016г., постановено по НАХД № 1950 по описа на Районен съд – Несебър за 2015г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0304-002445 от 08.09.2015г. на ВНД Началник сектор РУ гр. Несебър към ОД на МВР гр. Бургас, с което на К.Д.Н., ЕГН **********,*** за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено адм. наказание глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено наказание на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева и за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено наказание на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева, като на основание чл.4, ал.1, т.1 от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007г. на МВР са му отнети общо 10 точки .

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е необосновано, постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

В съдебно заседание касаторът К.Д.Н., редовно и своевременно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител адвокат А., който поддържа жалбата.

Ответникът по касацията Районно управление „Полиция“ Несебър, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършените нарушения и тяхното авторство за безспорно доказани. Разпоредбата на чл. 189, ал.2 от ЗДвП постановява, че редовно съставеният АУАН възпроизвежда фактически данни, които следва да се зачетат от съда. Така въведената презумпция е оборима, а тежестта да опровергае установените с акта факти е на санкционираното лице. В настоящия случай, такива доказателства не са представени, както пред първоинстанционния съд, така и пред касационната инстанция. Същевременно показанията на актосъставителя изцяло кореспондират с фактите изложени в АУАН и възприети от наказващия орган при издаване на НП. При тези обстоятелства, след като е анализирал представените по делото доказателства, съдът е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Неоснователно е възражението на касатора, че посочената в НП крайна алкохолна концентрация е неправилно определена. Конкретното съдържание на алкохол в кръвта на санкционираното лице, въпреки, че не е установено чрез изследване пряко на взета от него проба кръв, а чрез измерването му в издишвания въздух, е над 0,50 промила, а именно 0,59 промила. Установяването е извършено по надлежния ред, без да са допуснати отклонения в предписаната процедура и без да е допуснато накърняване правото на защита на жалбоподателя. Законодателят не е предвидил възможност лицата използвали техническото средство, още по малко съдът, да извършва коригиране на установената чрез техническо средство алкохолна концентрация. Дори да приемем, че следва да се съобразяват измерените стойности с възможните отклонения + и -, различни при различните  концентрации и количество на промилното съдържание,  то измереното количество алкохол в издишвания въздух пак би бил над 0,57 промила. Нещо повече, на водача е предоставена възможност чрез друг способ за защита да установи алкохолната концентрация - медицинско изследване на проба кръв. Този начин е бил съзнателно осуетен от самия водач, който по собствено желание се е отказал от възможността за проверка.

Настоящият касационен състав намира за неоснователни доводите на касатора, досежно некомпетентността на наказващия орган. По делото е представена заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, съгласно която в т.2.14 като компетентни да издават наказателни постановления по ЗДвП са определени началниците на сектори/групи „Охранителна полиция“ в РУ на ОДМВР на обслужваната територия. В изпълнение на тази заповед Началника на РУ-Несебър при ОД на МВР Бургас определя със заповед поименно отговорните длъжностни лица. В случая нямаме преупълномощаване, а единствено само поименно посочване на отговорните лица. В процесния случай АНО е ВНД началник сектор ОП при РУ-Несебър ОДМВР Бургас /временно назначен на длъжност/. Временно назначеният на длъжност служител притежава всички правомощия, включени в обхвата на съответната длъжност, поради надлежно възникнало служебно правоотношение за изпълнение в пълен обем на задълженията за съответната длъжност. Въведеното от законодателя пояснение на характера на служебното правоотношение - временно, е относимо за срока, не и за обема на правомощията. Следователно ВНД началник сектор ОП при РУ-Несебър е компетентния административен орган, в чиято териториална и материална компетентност попада издаването на НП по ЗДвП.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 15.02.2016г., постановено по НАХД № 1950 по описа на Районен съд – Несебър за 2015г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.