ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 02.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХІІ-ти административен състав, на втори юли през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                  

   ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 585 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.27 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

        

Съдът КОНСТАТИРА, че жалбоподателят е гражданин на Руската федерация и представя документ за самоличност - разрешение за пребиваване № 700778808 със срок на валидност до 19.04.2017година.

След ИЗВЪРШЕНАТА констатация съдът върна документа за самоличност на жалбоподателя.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Разбирам добре български език и не се нуждая от преводач в настоящото производство.

 

АДВОКАТ П.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.Т.С. против Заповед №70193/09.01.2014 година на началник на Сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас за изземване на свидетелство за правоуправление на МПС на основание чл.171, т.4 от ЗДвП. Жалбоподателят излага съображения за нарушение на материалния закон, тъй като по НП № 3344/2006г. са отнети 4 бр. контролни точки, а съгласно действалата по време на издаването на НП № 3344/2006г. Наредба № І-139/2002г. не се отнемат контролни точки за извършено нарушение по чл. 183, ал. 3, т. 3 от ЗДвП. Твърди, че до следващото нарушение, което е установено с НП 19194/2008г. са изминали повече от две години, а наказващият орган не е приложил нормата на чл. 158, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и не е възстановил отнетите точки. Иска отмяната на обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата, като Ви моля да добавите към нея, с оглед изявлението направено от жалбоподателя пред мен, че от 2006 година и 2007 година Наказателни постановления №№2784 и 3344 и двете от 2006 година, не му са връчвани, поради което не са влезли в сила и не са налице предпоставки за издаване на оспорваната заповедта. С оглед на това изявление правим искане за спиране на изпълнението на атакуваната заповед и моля съдът да постанови да се изиска от КАТ преписката по Наказателни постановления №№ 2784/2006 година и 3344/2006 година, с които ще докажем твърдението на жалбоподателя, че същите не са връчени, а това има значение за това дали са правилно отнети или не тези контролни точки, а ако не са връчвани, то е изтекла и давността. Други искания към момента нямаме.

Искаме да бъде постановено от съда спиране на Заповед № 70193/09.01.2014 година на началник на Сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, тъй като са минали повече от 6 месеца.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, документи, като писмени доказателства.

 

ДОПУСКА да се изиска служебно от ответника началник на Сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас преписките по издадените Наказателни постановления № 2784/2006 година и № 3344/2006 година, като се УКАЖЕ на ответника, че същите следва да постъпят в съда в служебно заверен препис не по-късно в 7-дневен срок от получаване на искането на съда. В случай, че такива липсват при ответника, то да отговори изрично.

При неизпълнение на указанията на съответния началник на Сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас ще му бъде НАЛОЖЕНА глоба в размер на 500 лева, тъй като става пречка за движението на настоящото производство.

 

По ИСКАНЕТО за спиране на изпълнението, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след получаване на изисканите преписки по днес посочените наказателни постановления.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след получаване на изисканите преписки и след изтичане на 7-дневния срок от получаване на съобщението от ответника.

За събиране на доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.10.2014 година от 13.30 часа, за когато страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: