О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   751

 

        Бургас, 29.03.2018г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдията ГАНЕВА адм. дело №  584  по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на И.В.И. от гр.Бургас, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, против Заповед № ПО-02000217099337-143-001/ 06.02.2018г., издадена от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, с която е възобновено производството по извършване на проверка, спряно със Заповед №ПО-02000217099337-023-001/15.01.2018г. и АУЗД №ПО-02000217099337-180-001/06.02.2018г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас. Иска се от съда да отмени оспорените актове.

С разпореждане от 02.03.2018г. съдът е указал на жалбоподателя да уточни кой точно акт обжалва-заповедта, с която е възобновено производството или АУЗД.

С оглед изпълнение на указанията на съда по делото е постъпила уточняваща молба (л.13), в която жалбоподателят сочи „уточнявам, че обжалвам атакуваната заповед  от 06.02.2016г. като индивидуален административен акт , защото АУЗД не ми е известно на какво законово основание е съставен  от кога като начало на административно-наказателното производство“.

Съгласно разпоредбата на чл. 35 от ДОПК производството се възобновява, когато отпадне основанието за неговото спиране. Непосредствено след узнаване на обстоятелството за отпадане на основанието се издава заповед за възобновяване на производството, която се връчва на заинтересованите лица и не подлежи на обжалване.

С оглед изложеното и като съобрази закона, съдът намира,че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. В уточняващата молба (л.13 от делото) жалбоподателят е посочил, че обжалва Заповедта за възобновяване на производството, а този вид заповеди, съгласно чл.35 от ДОПК, не подлежат на обжалване. 

          Установеното обстоятелство е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

С оглед изложеното и  на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.И. от гр.Бургас, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, против Заповед № ПО-02000217099337-143-001/06.02.2018г., издадена от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, с която е възобновено производството по извършване на проверка, спряно със Заповед №ПО-02000217099337-023-001/15.01.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 584/2018 година по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: